Skip to main content

Full text of "PSALTERIUM CONSOLATORIUM Edur HUGGUNAR Psaltare, Utdregenn af þeim Føgru Epterlijkingum, Sem ritadar standa i Lucæ Gudspialla Bookar 15. Capitula, med Heilsusamlegum Lærdomum, og Hiartnæmum Huggunum."

See other formats


PSALTERIUM 

CONSOLATORIUM, 

altareí 

Utí»veíðinií afféím, 

I ^0$m eptírítífínpm r 

l (gem ntaMt ftanba t.guccc ©ub' 

famlcðum 2œc&omum og S;^mtmnu 

flm^uðgunum. 
I ©eífí 
4. Sí|í. L ^mt\xx m ^ooíum í ^íafítaDaf/ 
5(f9)em ^ooneevttt, 1775, , Pfalm. CIIl. V. 1. 2. 3. 4. W 

míjn , og aíít ^i^ab i mUv nW 
i f)amié húUo^a ^afn. gofa m 
^5){ottíttn , (SoTÍa mijnÆ 
Oíi forðíei;m ei eííu <)toi ® 00- 1 
tafem f)ann (^efiir o^tttWtM 
JDan fem ftjrírðíefur ^íer í>ij-T , 
.nar @i)nl>ír, ðtcfí'ir j§ 
t>íjnar 5)íeinfemí)ír. ^aií W 
f^m freífar |Jitt gijf frrn ^tt- 1 
í)i0rfuninní , oa f oronar 
\mt> ^iííbi oð ?uírj|¥unfemi. ^ I 

1 
?on, Upp upp itiijn @a>I og 09 rtUt itlift ®icb. 

9)^Uí)pmm-^itðUtr,^ía^ 
ta 00 ©otí , í)eí(aðt bt^nait* 
t)i ítuitðuittcní, ut af 5^atb 
^ubé o(í €í|tu f)anné/ i>íb 0nb 
()anit|3ritttðna fi)nbu^^ fDíanné. 

2. (Sanctí ^mfí f afíai- fobbanii 
««atb , fimffé ©ubé ^O^t^feunar 
©tcerbOí? S)atb/ t)bcfía f)ann()aft 
fijttt m ftetr : ©ama er fei)flbt ab 
jmta míeiv 

3. @u tí>mb /ab «<tira(Soninn 
fínn,faffaufait utðafJ3en'an tuííi, 
^coUt afíeðoobéfettt(^ubíí)tai, ''i' •^iiððiittíit 

Stuntm ctb l)(íootrt, f afíaft tttdí. 

4. .€tt pt)í aí) @t)ttí)íii et: fo tíía, 

úx>tim írtpaft ?Ratí!iti tlíjf, fem í 
©fíjrttíitní ofé po et*, íttttlí3Ítit>/ 
líeítift og ðiefititt ()ief. 

5. €r ofg fo fta^ffta ^pafmíjbi, 
al) ipíððia 2!)ít)|íittt itppm ttij , 0$ 
etítiDa ^bittuít fatitta fot , ftjfeftí: 

eííijfum ©ut)i í)iaj. - 

6. €ií í)un tií 5){eil)u lyfíutn tt y 
fent 5^í)ran fanna gi^i-a ()iet:; ttm 
50fnS(£fum efíauflm, oð m\^n 
fttttti bijíía frot. 

7. 0()\?erfu mífií efcfíD'i^míi ! 
D ! Jpbat) ()iaítnccnt fu gijanar- 
íDatí)! at) ()bei:fu opt femDbmttft 
x>iet,al-(ixttt\n bib ofé íöfottití er. 

8. D\ J3b,aí) be( fntarfat- $)nl) i 
^nt) , Síht^cct mmé 2ittt)iií . 
f II , nccf (St)nöitt ^iaíar fotraft istt) , 
f^tt eiftbeítbeft, ev veiitir í)ati. g5faíííirf. 3 

í)ímne<latttt Xttttgw ^vaptixx ^mv 
' (iVíMt 00 fagurttvtmoilal) , €íiF 
Uí®íe^ ^íjra 2)3lottítt$ pai). 

I o. ^txx flír^ ^íefttrtg et)ta ííotiv 
€vtíttííf íngai* bííiftu f cimiv fem 
' aí) t)imgucattt (efa mm/2aufnavití 
fantHeítt ðí^ttiticn. 

11. ^u miti ©ttl> af ®i<cD. 
minny&ieti íjefitr ^ailia^et ttr 
mijtt,er miev i?t)íííiti ttljrattn 
©tal),(gfttil) ^uðteí&a ftmixt pal 

12. ^ 3Cfu ! tatt ^u 5íttí)a 6itt , 

iípptijfa^u^ bgefiínittð míti/ aö 
cblifi^ef^í 3í>ian titijit, tíl ^lSni og 

g>ijrtai: ^afxxi ^ijtt, 3(men; 

ítejrtinn. 

( I . epttriijrinð. ) 

I ^ Dlitttinginn ^íer. fo mUt 
fDfft : ?)liebu aD itattftíift .P)€rrán 

cr;rífeí$0ííf;eirntarav bðaDt-iren, opiwhttit ^BtootUcta^^m, 

íijl)ar at)^eí)ra^ieninðar,femflií» 
iix af ^mi gveffarang, feðniv^íJi 
ðDtntuft ^najbift^anné/ 

1 5. Síf ^effu meiðum afííc fiat, 
Vitt<(U imt M taf a frn , fem aí> 
frm ®uí)ifaííítí etr, fmmít) t)ef 
nt @too^@i)nl)er. - 

16. ^ait mm eí íeíttðut? í^afflba 
tiö , Jp^anígeinaiti (Síoepa tíootatt 
©íí), í ©ííti fpmíeitt fo ei ^ati,mn 
fiíMrfaíííog^^aía.mann. 

17. 0trt)öfnta uin^etrfanö ^t* 
mfp /eí f arf , Jðíatrtanu t^eitít; 

Síptu.r6tjai?f; mc ^gfu €()t:íftf 
«natí)a^@tcrt:t), s)^^^í)ft^í)t»um fiii 

ei* ofíitm tccrD, 

1 8. ^cííí)ur fcm fnatíaft í)í)ttum 

Ut, tU^i^ttam aptur ftttva ftei: , 

autmitvf u >giai:tanö ^íuðti mth, 

99 19. Soul^eímtumen , fem tafab 
et , tií 3£fum l^aft ^wi^ í)ícr, 
ftccðtr Doru af SÍBDtnö meft, Síf- 
miiígann pví ^eír ptccðlíu veíft. 

20. (gn^dr fem^lccpumuvbu 

abAipptoíifet' httti nocíurn (StaDr 
(bani^arn fDí oííí Söreítníntt ftv) 
?6ei*'ft)nl>uðír l)tet f aUaftnit. 

21. ípoíeítapef^írSíjfttar ffcr, 

^tai gaufnaranum fo fem ber, epjf- 

ir t)ann« jDrtl^^rftir pa/ Af 
^ugftJí'íun Ptftafai. 

22. ZeiMit |»eím tefur S^fíum 
met), teinður al) ftpððta t)ati0;€,t' 
fl?U"©íet>, fem met) naifi^ccmítm 

^^att)ar"©íö , gíauöííebtium etí- 
iimtefurPit). 

23. jDi?ert)Uðteí0 fintt ecít meir, 
otttjta nu fo mííiít ^etr , al) t)ann 

. í eim purft i)aíííia fraa , JDívutpraitíi ^6 «piií(!itni!ii* 

j)infemfDiftaí)ttcn. ' 

atDvMf meft n mfrai- ^a,^cc(te 
=íetf íeíta oíj^imfpac fíeiv Oimíje- 
,ím feitt gijín 3)íi#un tíei% 

25. ®w míft f)tt) fama ©mfa 
tniin, fím mun ^a 3€fué ^rmtt tt( 
^-ipijn/^imfíoö^ier tím ^íijft). 

«V'S)ug,|}o^tmíparfíeitu öbev' 

26. ^ijaí? Dftfðnccftr ^fífentt 
|imf íJftfðitceftr í>ann^ @íccí)|?ann 
ftm/ efát» i 5(uí)mtif t, 5(ft 03 í^rn), 
Sfngurfnfr tif íjait^ (eítar|jn. 

27 ?Rcci: fem eg tif pijn feíðtmi 
fftj, fmraií)in- minní ^e'nmtnai, 

itíteftoof pier ftnna t)im,5(men 

2. ^faímur. 

lítft eí;ríní»i ©t^ntaranna tíí ^^^tté fem ab fi)ia*í frm brte 

§relfai*an6,fmraalMr (ðÍcípa'Wtcn 
tií ©ané , fo £5rí> fjatíé ^ci>rí)tt ^tS' 
ía btíj&,5ínðttr$ al> frtttaÞanmnn 

■ 2. €DrínH fanta- eg 3í)ía |jíjn, 
«tij^ fíal t?era , <Sm{a tníjn ! gaii 
tiarof tiné nccr foi \>i{ít gttn&,taH- 
ínijSpní); mebt)veat)a gttnD,at) eí^ 
fta oa f)et)raJDrbíí> tíatt^, 3$>nl)it 
jal)9(eöttrfi)nöttg6 «9íann^ 

3. 5lftmt)teg ^mö er tt)t1í'oíinf?» 
ot ?3íarír tjijnar 3€ftt mitt ! ?8cr- 
<Stjnt)uattm aí) birta ^rn , btefliiðtt 
©pef í ^öimnnm frat,ttiíi€tfett 

fem 0fé'i^ier,af jpíjumu^^eöm: 
9ie(tmtít i 4- $»toí eaííar af ^íccrícíÉ ^ 
|)íín:^Dmít> ^íer afíic kmí>tttí f 
mtjtt, fem ^prauta ttgður^tvng' 
in 01 , <jiet ffuluO €nDurnÆrina 
foi; 2(un9\)attn afpeimfem^nð-* 
ríí) ítjr,í l)urt eðref,eftilmtin fíijr; 

5. ©0 MijDíeat 3^fu ?(í>arp er^ 
mt) alía ^a fem fntt^a fter,og a^anS 
!9íi)fíun efalauft , af J^tarta fetta 
?3on ogXraufti Ðrí) tjannð 
eru %\M 00 2iif , afí^ííin^ mt|ff 
ianíii ^orgar'^ijf - 

6. 5'reifttnðar fmrt ef (jíaea ft. 
er,^arum ®ut)é3{ní>t23itntber, 
jiD ^Sfné freiftí emff íé Söíané, 
i)ftr-!9íegn fram O0 @ti)rfteíí ^ 
l)ann6, l)elfl»ur al) Sreiftntnn fmi ^ 
umfijl)/ fi)rir Í)aít6 í)iaiftoí) W* ' 
m-ifbti{D. 

7' €f at) ^u 6oraum fueiíift í , 
fo í)íjn J^^rmuuð er i^öerní^að nij, I' , íJfalíarf/ 9 

^ummm fccía í»at, fem aD f)í' 

^feuUíiliootapcíiv í J^ímua'®(ct)i 

'fíjtiai-mcíi:. / 

8. Ofbíoobi íDauöané ^ðttan 

gaufnarínn fcðif fo tií ^ijn; 6ici:r 
f)\)0i' cD ðcimit' ^rbinn mi)n,ciíi)t' 
ann fmacfa ci ff aí 25ei)l» , ox f)ann 
ííí^ijrban)ijfa£cií». . 

9, íD 3€fu!aicfat) 0nímmi)n, 
íDtt>in f)mblefrul> t*«*íí ^tjn , fo eg 
^itVeiðin ©autiutrie, fí jfcífbt pí j- 
na 9tet)t> f)et)taníe , tií ^(5tu o<t 
it)ijrl)ar einumt>iec, enn ©agn^ 
og^^otafiotffmtttnier. 

UiítSSneðí^^arífccanna. 

ípn, «<tUv «vtt j)tim liíttlfut ®»í>. 

516 'ííollí |;Dlí^eimtU'!^en, femtímí) 
mtmvtíí SSfum í)teííDír 
fooru, «pt)anfccí í)tm ^oíf í 
J^m, fvmftiv fem metntr toru, 
3U03(ut)u í a , 09 paiun tiot : ^efje 

mebte^ir enn,og ^mt f)iat peim 
uet)tír. 

2. ^rcrfnara fTijera ^íer 'moí 
fxaT,^eiptar=®iet) oa Offíccfí, 
i>ei'feaa al) lafta ídteitni , |jo 
3er'@t)ntnaa tccfi, C^rifturí 
^mtt, meii ^iocríeif é=?9iattf, fem 
loma tif f)aniténait»u; ^bífimtf' 
ir|jeir/fefír|jo itteir, foötatiSSJíeú 
l)cííft forfntattu. 

3. ^a eiií i Sreifmefaffcn er,fm. 
^r |3eir Gptaft í)cíta,ícmXnD(íapé 
SJii^iiat) tcmía ftcr , tatf=íauft m 
fama at) bctta^eg fruefí cifí , i rHar. 

ta fjveíu/ ttf f^aite mcO ^^icfríeíe 

fpii- I W Ij fem ^oifmmu {Mtm bcra, eiitóii 
s ^ aí) ftjöuf €f)nfío faú,fía:i: mi, 
l jpecfiií uera ; «þin íDoomar ftiö, oa 
^ .g)Uðboí) ^öíaúé , l)afa ei gijfina 
nema. ^i^eru ^öaiifa mícr , feut 
^eímur , ^iaría í); er ©liDé a.D 
reiua. . 

5- P)artf(a?amerfafína59Jeutt, 
forOoba ftjft t?íD tofDu , f)eifaaer 
iÞorttuft aííer , eú, eíu(ía föt&íeítne 
\ í)0fbu, £íjffín^ 23eð ^'t,at) teiba l^a, 
níe8ií)i@oratim i>eita, po dííIívu 
j íeir, mentat)er meir , Sí)?ei|íarar 
' Soofmné í)'eífa. 

6, íj^eirfémabAeíííre 5[)?entoð 
cft, 69íeim oítrum frcmre f afía, 
í^f|]"!;tra?3ijtei)areftfre^t,09 uiU 
petui fcmfaíía/mfíívDteð^oot, og 

^7 .£)avíu»*. 1 
j 

If ftjn grcnta , tJtítapa, patanni 
froí , ^armet) af ©íccpum ímta. 

7. €nn po er ^ier mel) ecf e mei» 
nt,at)^^ri?afít>ei meíðe,®(ccpe 
fíraffa , meí) ©íeöel) þretnt, fm gi* ^ 
eta (tíieft eíge j€n cf fm ()ier,tíooi*t , 
Slnður Ut , lí(t ?8erf fem \)mta | 
rícbe , 01 iíi)U al) fíie,po aumur fíc, 
cctijl) met) f íocf t)u ®íet>e, 

8. 6ccte 3€fui ?)?o fefa-!öJcn, ' . 
fimífur í ^ml) mebtcc f ír , eínðénn 
@t)iírccl)eé 5ítí)0f«eít , nie ^Jtíal'' j 
afta ál!íccf er , fuitfeuft ^iat iþier; fot^ 
ratluut mter,§00ttul) f ab ftooratí ' 
ðícfur i íöreítnett ()eíð ínjn, 58ro.t'- 
en íiot míjtt/barttoq for(ijfaí) í)eíí, 

9. ^omtní mín^^fui^omlju 
fxíí, á^í)efíl)'93ert) ()iat mier aD 
Ími(X f feiðett \)ií eg fotrattur 'pX' 
cclí,, vtt gootum íiijnum íiððia , nmHtii}t^a,Vímm, 

rtecetttt. 

%i>a', ®aH ®on raOflr , f omf t) fil mi|n, tíc. 

|í ^í).anfcei ^ttlfamn,fi)tit 
íQú^imin^ í<iiia patttt , ab 
tiífijtt tafa ttoite , fottöuga 
, s9í etttt , fettt fagt et* ftai , fiaiffur 
£aufttaretttt iþav uppot , ÍJeíttt ti{ 
' petta timtse : 

2. Jp)\?ei*ttte'oaíSoofféfaí^t)vö' 
et* ct, fettt ^uttí)vaí) (Sauí>e ^eittta 
bet: , ef f)atttt ðfatar eittuut, t)^u» 
,0iefur^atttt erf e poi , alía teit^ 
áfbfotDtfetttittat, í)itt$ ti^<i af 
Jp>it3a fereitium, 

3. «S)ifí 15 ^uðflunM' 

3. ^íet af Her fmum fi^rj! ((b 
flat, fi;nr^ami^pröertltíírtftcn, 
j^jDitr 2áufnaren ^mta , ©13 
Ímim nefner fiatífur í)ti. ©oittlii- 
fim ^cffe ðtefa f an, fvtt^UH i)ft' 

4. Jp)t)rl»er at finne ©auba'^{0« 
t*t) , fíotffur íiaaíeða (^eíítur íQe>tl>j 
m\'m^ Orímt) af aö DeitDa i €íttB 
Dtíí cfé 3€*fuí \í era f)iai , oðlöief* 
imt @atané a^ ínta frat ,' alít ítt tt( 
^eímitné €ht)a. 

3. 5lí)rá íDi)ðl) ^t)r&er6'e0^at 
t)eít , aí) cetijb ííite ^ierbitt í^cxti i 
^aga goötuitt f)cffí5ur » ,P)ai^tiijr« 
ntcett £)rt)el) ^(grratiné í)i^r., 
J^aðfenbe ©otíar bfeffaí) er, fem 
í)ennar ®at)itínðDeífbur. 

6, €írn ^^tjrber fíjná.@auí)e ot/ 
fetur eitt StJjarf, aí) eí't^geit ijoi; ait» 

ör ff^reiana fwftri ©Ví'í'ántt bií> • opintitt fí^vitittte. 
^ax ^njummxt f)tcifa ftei- , 
^wi'tiettt^e efíooíe^ tiímUxt, 
^a^tt>ccmtáf i^t)i'í)ei' ftittttttt ; 

, M ^egat ^"ieptettti et: fettt titeft, ofi§ 

IQccttð uttt»ef fijtiutit. 

8. €ítr|t^^í)rí>erlecíer @aut>e 
fim7fo^eitftu^€fu.P)aðe ttiíjti, 

páegí ©ofðuin fDeíine,Di-l>,^aí' 
nfa, íQctf Síftant) tnitt , sutga 

fíer jafuattn Weífaí)ljítt,í)i^airfem 
ein ^eitne; ^ 

9. ^ Imh l^c\)pmt\et 6autut* 
fai,erfot)t)antt^ícét)a ^i)rí>etrm, 
meöann ^íet: mccí>aft ()íi)titr ; btot 
m ^íelTubutn ^untum ()anné, 
^eiptar mm i^itmt %n^Ut' 

I ma emí aUmmtnt, 

■ fo.'&iít; er : ^t)tt)er mínn ft(nífur^?Kott- 
emt ei*,af |)toí míg ecíert breftm; ; 
^mit aá'SSeít ^íWtt fccr míet 
tíeb ,tílfeiit"i*a ?Satna (eíbet nxé^t 't 
^oftiirfo tíjbftmtejí beftmr, 

1 1, ipeígafte 3efii^t)rí)er tttín , 
Jp»íart)ar itttg ð^tttt btl) gíocFenrt 
iÞtnti / ea inítja einöu^i'í|í)<t ; Sntt 
fí jt»árft peaar ^@fenn , eíítjft 
gijf Hrtfat ðtefa tttter/ft;rtr W 
íRafnet) fríjöa. ^titten. 5 
♦ tltn @auí)ena» 

%m, f<i P«ref»cin«rner foiB þar , ftc: 

3í€3tta ft)rr notte (^uts^ 
©oiv^ijr, (fitt ði^rbeegfe. 
fíat5í)íme,)5^ .f)Uttt)r(<t> 
©aube Jp)t)rl)er tijrv^afte t ^iðtt 
fíitnc, ^ijriríjaíi 6aut»a'g(ocfeií 
mat,fni6a mt^éWfmmuar 

fem uit imnt> íQiiia, n€in'ift% 

2. ^vrfta (Saubatení Strt þa^ 
tt : Cíngre^íní) !í)?etn , al» tjinna, 

^tfama Ntt ے)virti eautum 

Ber , fta iafnann fmf a ftna ; IDg ef 
eirn íiiteí) orf a tttm>af fter aí) fotta 
(eiba , tíf ©aané oa ©reíl>a, ei fíaf 

íjattní^efíhttaítatt Pa, t 5tt^^ftí 

línnemeíöa. 

3- 5írt ev (Sautrtten^ mtutí ftv: 
^ígeit ^t^röer at) fieita. ^inéWaí 
m 6aif i fannre í£rn),@t)ne (^u- 
jOé mootererta , og f^ann fntir fttt 
j^iotfpaf'Xrattfí , ^afíDa iafnatt 
atíeina,ttteö^t)g9iuf)reinay etrn» 
étttt iteV i?íí» íane unalKauft , er 
f)uttp)?igccfninð ðJíeina. 

4. ©rtuí^avené pxitUx fu n íDi. 

90, i8 -^íiígiinaic 

fíjrt f)ann nocfi'um ftjmr @tigí), 

um^roféennaífet:t?iei7mnSOí0ðf' 
nmm\> íijDa , meö ^itíunt) Uip 

Da r$)?í^.t)t:tíngíÐ9tottetíé t)cií» 

ttif tn ei*, |jcím ^tié í íl:nt)tte UiU. 

S'. €n ct: ftt) S5igb 01 eírtuíii ^íi' 

Ml): SÍD ofé tif. ?Jíota ðtefuv, t»iítr» 

■mcpt^fccC'Cy oa Daateat fSraut), 
S)3lofteít fiít tit; fett l^efur : gine 

cr0uDé 6aut)um cctijt) fíttDt, 
%vcxu Xxmt hm , og ðott aC^i- 
0ra„ ðotnaa fo fratft mj ®iet)cD 
ftifít , o^ ®uí)f)rccí)Duttt at vcra. 
6, j03€fu!giefca cctijt)fíc,. í 
Setu ©auDa^iita , í»o t))ícrfc ^cí- 
ffa,J^efb oð S'ie / JPiarma ípat) ?öö» 
oter minna , C^tucfu og ©tlfuttt 
effuittfrcn ,cctijt>fo tttciðc ca fnei= 

^ff / ðí^P minn avnt)^ , fijt^ft ■ :55faifrtví; _ • 19 
Um (5í;t)emf»i-iíena. 

j 

Spn / 50?i(t ^lartn '^m tW^xm^^ H t <ff: . 

^J^SÍíei* í»u,6mí mtjn , Dtía 

^?^' tunt ©tat)/ JPtierb mDttr taf* 
cít t)iei: , t)i^av to^f tul» geímö níctl 
er ^ Sí €t)í)em0rf u , greífaucít tier. 
2. ^eimttrett ftmmtr cfí attft at , 
f (^Díícmcré fDrír flítííart ía, í)i^ar, 
3C*fu '^ia-t) cr ft^íJl) , í)et;ranl)e> 
ft jné JPít)rl»eré^9^el»li,()tt$ af 5)^atl) - . 
' argeitíeieaf0bí». 
! 3. Sl (£t)t)e'í)íattfum edíe rijr,: 
i ot)tíega fíabfi^m ftttaftíDijr : Síní)' 
, fíoteitu er |j.aí ;£íoon VI .í)arDt fem 

aciuðí JD^íme uni Sron , ^erran^^ 
, : (SauD'- 2Ö J^mmM ' ■■ 

4. etnfamafí $íbfíot» ecf ef<ct?,ai , 
et)bemaf/l)H?öi3betitcct 
áeiitðtítí^fíttmí»eim , ot)íaftnóct:t 

attmum^eim , ei fem ^afa ^öiet^ 

íDrb c(í(öeútt. 

.5. 5Í (£t)betttet:fmtt einatt ettu/ 

itppe fta feafíba <Btici<^'Mm /fem 
mitba Söötf Steb. €iné i ?8ev^ 
oííb ^íídtefeb, öctíjb fptíettui'^t?'^^ 
eitenuttteb. 

6. gotnát frót ^ubé ^iimt 
Uii^xt föiab , bijt: W mtjn @atfa ! 
í)ateiv^t:í4b/€t)DemetfJP)efmftné 
m i^\?ei*4e íanntuynotfpab fat, 

^t>vbei* |)in ef miféet Her froi. 

7. Uffat úð ?öi)rner evu ^ ai: , fift 
§írmfetí í>ijba f?abíe(jar,ftjftfantu 
ftrn í?eim tjib, utati^Cfué íe^ge 
£íb , tt)f ne ^íer,oð gieft ftn ^rit). 

^Píiitte m 5öerft?(tbe *p)(£rra 

ttunti aft l)ím ctnum píei: > ^Öwrö pt>i i^e^ 
ii «9lt)|1Ptttitttíetí/ tttetiaft í»aftið 
t)e W e^ ()íet?. . 

(gitte fetíí ab fotbuttt Sfraeí , 
iút, €í)etít0rf u íeií)t>e tjeí , (njti 
Jptmípaf'Jöwben gfeíb : Dfé í»itt 
^öoíf ut: aííre gíet)b / ittiS^ðtiu^. 

^itttttejFatttt (eít». ^tiíett. 
Wnélsitm ^efféirta^aubatrett^, 

[ $im,óf<l«>t|>mS(nbaHÖ»vti«,«tc.. 

ISf||f Oi^tr^Dtrbeiífrarfa (|óoísur/ 

^öÉ*^^^*^^^^^ ðcínict Híti, fe ab 

*«i^^ttttftntie §Dt)uií,freífuí>af 
5^eí)Vo95>íitt í ^f eauöttt: iniieft 
eittttiparftaj /i-ðiort) alía í)att t)ií» 
friíur, l>itttíétí)nl»a (eitar H 
2>. é ! ^miu aumíír ?5)íat)ur / 

mtí)er * \ 

fvm* íííaíaí)xtr , í ©oígar'S^aínunt i 
cr/fogocí)ann^i)rí)crfm()annat , 
at)(míaft0^o (eíí>a , £íifé=?3cige | ■ 
l»fí»nnnmfim 

3. •^^rmitft^ prtl) mífe( í^eííer, ' 
]Þat^r0fitn|jHíijeílíer,ft)rftí)€' ' 
rrann^iatfíobíjeíter ,0g ^aðen . ' 
ðooöttr er; €it J^oíífefut^ ^Satt" 1 
art o((er ÍJbí,ab bter fo tijtum bi((» ' 
«nft,33íeía'^et @atan6 t. ^ 

4. €in$fifií)ðívttttenn©auía, ; 1 
ept(eða granbar (3m ; oíícr fo 5(nli» ' 
ar'2>aut)a , Ugðíeífcl) iOíannéí ' 
-^sim , ©ut)é Drta nccr ^ann ði- 
(Ctcr fijft, oð roifar fem Cin ©aut)» 1 
ur, í)i?ert fim(fum í^^nuitt «itft. . í 

5. ;Oftttiog,iattnati?!)ímta,ein« * ^ 
fíííít) ír ©auMr'finl) , gií'rcrttg \ 
aiíiaíatta , greitt , fctn()tttt mc 
ííittí) , af ðicffttt^ wtu íQUia' 4 6. ^itté ((tt opt og ítjbum, 

©tíg , fíovfeii er míetr -^i^thct 
minn ; gi^a fo íijf t fem í^auDur, 
03 gíinetn& eítt^a ftnn. 

7. ©0 ðt)vneft @atan cfíum, 
©auí>um ®uí)^ binna0)íein,fííft* 
um er í)cctt bií) Soííum , fi^itf íoi 
fomuereín: 2(fccíetr í)aitljoafíra 

meft,fjafemaöS)?Kottneí>oceitaft, 
og^iooítabiíiabeft. 

^8. ^o@ul)nu(iíí»et3etfa,0(ipa^ 
fb amngc tif^eg fi?ríi';Drt)fof rietía 
Diucf u jTijf tíatr fííí , (Si)ní)itm-fp. 
ifít €l>fe fmf^m^ mmx\^,m 

jinffiée(otunði;rneft, ©íccD|lu= 
?pe( ©fapat:an6. ^ 

9* ^t^t:aptof$ðooDaúí)efur, 

53 oit» 
S4 J^mwi 

S ©fijmmer ^íððittmpefla^oíl) 
$ínt)e (Sub$ er tiíreiöu/ a& elí(í 

(líjfa^Ðatt. 

ló. íDi-i)fofOðiíífuminnai:,.,e 
kota fimífaíimíð; 3S:i*aufíe ei* 
iTu ^innau/ ^ 0ub ! eð Oeíbe Þía : 
einptu míg jTíjere (Bmtpmn , , 
og f«t ^ier aíí6téí f eitiaft, aí) (pf uí; 
^óaíu mijn, 5ímen. 
Um í ^rbecfmé geit 03 ^un^ 

ítrefa ^Óímíé^^rein eíí <íaí 
i tot , uift ^Dr^^teít jVin aií>r< 
'feeeðtim,at(Saub,efð.te 

.ftnum^amt/WÍeitagií^terrafn^ 
f tt mc 2, <Bubt)ftréíefíeíðe|?(t/ ft:í)^tt- 
Itm ftífefíí ipmmw tm, ^ efé ccTe 
beUbur ^(tvf ^aurt t)ií5 ,pö ^íuuttt 
tíjttbubeite gít); affra Sufftijuðe 
mif <Saft6 / \xmt mMmt 
SScctt^tum f^attué, 

DCfíbur fcm ðóöbíiftb ^m-' 
\ , míwíf mt t)ít) ftívf a SíSartí* 
eb.fícft, mcbartrt tiab fobbafisOíceba 
t¥tcr,ittiiía af ^tnum fíiptet* fter; 
€ittg umebccmuft ?Rmb ©ubs 
t)ijf / ttci)bfíabbait tjib,er ©tjubcttn 
íijr. 

.4. 6cm eítt^uff^etjfc tt ^a> 
S)íatf, í€t)aitactii 6tffur.ef otf i 
|íb 3€fué mfí f m ^cðui- cr,oa m 

fi)t*íi*|jeím0fíutttfter. %tVíi\ m% 

^€t?ra ^tatfpav-gib , fjugae 6t- 

i>ot*?övot(t^ertn ftatjib. s5 I j^mwíw 

5. Krtttaita ^Stotteíl wthmh- 
er, cctijl) m itioote fehim ttttet: ; 3 
€í(¥u fttíe ttttiteft rttíjn , ^cotíet 

gtetjttte föatne fí jn i ©ettt Jjcctf' 
an Unauttt í^ítvfmi: toefrt^aiteei: 
mierncnfbccmt Slftat'íþeí. 

6. <Sol)Datí@uö65íftfeml)crofé 
luit Caeí^ieíié f^i:it: iðíutl ; ^iéirl) 
tttíjna iní eg (^€t:raii f\)a^f)f)im 
tíl fufíé og í>m |3at» , fem taut)^ 

ftttjít tígður €i)mí)uitti,eínBentt 
jíal freitiut: grattöa í)\?i. 

7. •^rccriuðar Sínöan^ f)eíðar 
t)ie.r , i ^iarta peaar ftitumtoier , 
etur ofé er i alíatt ©taí) , Drt) íör- 
óttené fient 03 prebifat), gattfnar* ' 
eitaí) ofé teitar fa , £ijfe^?3egaD 
fa:rafannattn oíi. 

8. ^ccr ©uD míeáðitr gtjenar^ 
^rofé,lei;arí)ati eirnefi <jaat)cf6, 1 
íjt?i.peaarafít aö iDfnintfcr , opt* i J ^tvtíng (3m et: gijfííne geiD ^ 

9- ?ífáma J^aíttteítartíeff)^eí:$ 
^am , ftífeUD 3(i:toeíne Jrelfföi-* 

an6, 1l^,(attumof6^Lnftnna'tíi= 
OOtt/OðSiíum cn l)aná ^oiDerflPi- 
6tt ! @íjft ofepa ðranDa f^tögiíf- 
tD mot , pDt miíel tílotD er ^miuttt 

10, p^av ttu í)efut @auDenit 
ftn , umftjDer futtDeD €i9anDenn^ 
t)ait leggur ff i»>ott m ^eiDar fter^ 
09 f)eim meD ftccrftu ®íeDe íjer* 

vSoDDaíí ©ooD'SijnDeí^ ®|ocn:'>-i> 

5þeí , gauiKðíccfa/Saítiiiiim, (Bv 
lítutoet. 

11. gorflitfíDaD ^afDe €5auDur 
fot , er ftð fiet i>ifía J^íörbu fiat , 
ftjn6 Jp)í)rDeré ;Dinfíb i Cnnfum 

aD fter uam fteipa ?SoDanni , 

íÖ3 famt 3« ■ 4>mmit 

ð^, at ftjurt f)önitm 9A)h\ ?5cc0l>. 

12. (Sobreífer ©uí)í?íb fefmttt 
/ ef ©í)ní)ef ti'tgbar ^tcciixi 

itxe^^fntalegamoíeftiíjrt ; ^úttí, 

4rít>ft)ner ^X)U n Sní'. . ^ 

13. €íí)efui'(iietat)(}etnðeí> nei* 
ít, ðreínt>értnbar'©^iepna iJittt 
í>^|jreitt, öf?30rðitin UWHDi* 
Dtum efít, ntneit í J^ívngre leind? 

''^t;rl)ereilftmífur íeð^ia mot, 

14. €Dmt) ^atiftné teif mtöei; 
iitet) ,cf f)atl @toor=©(ccpc feíf? 
X , 6mf enn i SSf pote ftjnn pa, feig- 
eft at) figflia ©tró^te ai> ?3iö fot)í)= 
att ^tnttt) er ecfert fKm^ ,ntatiti(» 

fomeá)?Kottenn6%nt). 

15. JSítnfer fpf)(C9t metfaffeti ^faffflvi. 25 

S9í(init;áí) ftfia rtíft tíí fOíettta f att ^ 
í)n 01 3Sfnni€fvitaitrt,afíeinaft 
fetnr ^íaitané ^t*anft : Jr^mfvi 
fteorfeitt í^aité Síttantei', afíí)t:eí 
§«flttjnðe íDSlottettnð i^m. 

16, (Sanf^ga ^otfo&tatí?Ret)D, 
(gaittíttretVftefíe af ríettfe geíb^ 
í'tenbnr fantí mt: ecíe f)ati , €igv 
aní>en peðar nmfgaft i?att ; Síf ít)í 
íiané fítvía £i)0nar'©tel> , Seitená 
folítoí>ttí)i)nat*íet». ' 

1% po Hff eft (Shnöer ^ /)€rr. 
ítné í»f et* , l)ccttnfeða fem opt 
f)etr,ganfttafeii ab fjeítn feítai: tJíjft, 
í geftnmfo |3etr bet^e fíjft.;.Utiiaie^. 
©uí)á58avn afíbi^ei mot , uin ^í' 
íiifí) tTíííaft ^^lottne fi-ot. 

18; 5>at)ít» 09 Sacoft Mðgbei: 
tbeir , S)mba-'i>ef @aul)e geittttu 
<jeir , gijfS 1 Sotr ftq fijgbu nteft, 
al>íeitaí)eféfem tapat)eft : ^eftir ^ 

^4 . þ9 50 '^^iiðgitttflt 

wiitttt, inl) J^agatttt Ȓjfimi cctiiD 
í itttt : €tttt cf cð tjifíeft frat íiier, 
4í)iiie®icct)iíu teitaab mien ©s) 
íií>fe*rfuní)eíi(gmíeít mijtt/ fmtð^ 
gofeíííjft ^naftte |)í jn! Slmeii. 

Um ^íj^ðttnl) ^tjr^erftttö tjítv* 

Suuí'eítcrö tiiaDa íSau&at;. 

«5rt)ereii f omeit í)eint ^a er / 
bííríega famann faííary 
. . !©ratia og ?3tne gojja í)ier/ 

fildbur 03 ^anttið fpiaííar : 
2. ©antgíel)íeft afíer met)itrmi» 
. er,mítttt (gaulíeð ftna|ttat^e,fem 
^ -^otíía fíofna^ t)afí)e fter. ^iet* 

WPítt^<£ftt^tíatl)e: 

3. e« 
3. Sinö tjftr femm einumfí-if, 
femSDranðímcnetta/t^imna' 
^i'iDai- fiíði'um @aí, ^eðnuDur 
meíírefptetta: 

4> •D^ííí'm^ íim tjftr fjinum fíier, 
fem btafa itoiöu eíge, í openOerai* 

5. D!^í?aí) fttt Mefeaö €(fiu» 
®iel) , tt)tmatíar «atfi)ctm(eða, 
<5m ©on pefTare ^atí6-'©reíti 
met),mijf er fjaí) ^j^eDbog !X:vegít. 
, 6, ^\?erf e f ait S)^bttcii ^intU' 
úmm , ^vcUinci nie ^iccte bera : 
Umbreitiitg íijba afíDreiitiai , 
' eiíijf©ut>t)oom55 ?3era. 

7. ♦^efíDurerJettafotif^ang, 
fagt epter ^íagítí) ^anm , at) aí* 
t(^t Pier fimum ©rccDarané , 61- 
cct)|?u tií @i)nöaranna. 

8. @íil^eðar5)ijr'©rípmífrer 

t9?ann/!9?cíDu paö aMar©ieDe, 

I , 

I . . ^ \ - ^ ■ ^3 í>«ð<junaii: 

6ovðennfníifti0lete. 

ftann nm, ú)niitu ^mw^ 601* 
tu telía , ^ene at» tJíarp ^ccttu 
trai,t)ann \MtþH @on fín Min, 

10. eíffanít l^afl^ i?íi:) cfð upp 

frat ííti , ?(ft'$ooftre teíeí) t)efur 
^i^ern!9íor0un (ioomar^cnO fív. 
nil, niiann Swut* ðiefur. 

11. (Son 0uí)$ par fprir fímíf' 
ur tier ( fierí)i?er ^\>i bel mot trtva) 
mitt €i?teríccte mefta ttf^em^ 
nnmtrmaial^bttja, 

12. qpa fo Mir'íet)pta 6atíu 
^íanné , fier ^uDi ?3ifíu rata , 
í}ríaaeft !Síi)tT-unar'Jpiiartai? ^íte f 
abí^ennenoiteöíata; 

13- Stjríríaprbfeffaðttar^ít, 
H tínnff ^un íoífiné atJtur , ÍJtJi 
^ana ur Jpeííu l)eimtái?ann , í)ati^ 14. 5'abcittttt fímífí famt 
mit ^t?í ()atttt MU dðc , al) nécfí 

l)mtunt faíícttH froí/ í freut^uttt- 
©íorputtt t>ci;c. 

15. ©ottiTmtu ðfcí)ft,pa fíctí í)tt 

Jpa^fitt Söíöoí),ct: fOímtttUttt l)cfuiv 
tií €uí)urfaufttat itt'foffaí), W^xt 
patttt vicm ðícfuf. 
' 16. Síttöc ©ubö ficctcft cítíucttt^ . 
tttcí) , af íitoí froj @t)ttl)a=?Battttc / 
UppDaeníttð í)attné og €fíPu=©c^/ 
aptut* fniji- fcíum !9?annc. 
^17. t)iji:íttcct (Sotía maxX' 
fíu6 cf , mm tiíjft tif £cfi'í)oottt$ 
^agna, at) afíar^ímtta .^ptifuc' 
itcr , í)Cttttc fo tíjntrcfaðtta. 

i8..,§^rft®ut)fo fagttar S=r.cífe 
-Ijijtt , fagna ^u @mf míjn fijf a, ai) 
frijutertafSmrí 03 «pijn / f^ríi* 
^atm$€(|^u ilijfa. 

- ^ 6 ; 19. 34 4^uððunAt 

fem gíefa Jp)tcníp mtei* i?ífíí»e , fo 

<v aptur orbennfnj/tínter ^ann^ 

^ttjfbar.©ft)íH)e. 

> 20. g»rft at ]pu gíereft (^ítté 

^ou íicer , ðtrtl>ur af Uppreífu 

tninne , ðfeMaft t>ít eð aí» %(n\m 

ticcr,ðrattteðre 25fc oí)'«!!)íinb ^iite. 

2 1 . £att mia ei aptur auf a ^ier, 
^tngúr mel) ©t)nt)um mijttum, 
J^íful) fjijna \)it>ur l^afítu mier/meD 
^tijfbar ^rapte tjijnum. 

22. \^ier^eðar tofé mig ^refía 
m , J^arma"(Stunl> íÐaulanéfa^ 
ma , eitijfa ©teí»e gief ittier^a, 
@ut>míitn um2iaí)erSífíDa.3tiít. 

lo.^falmut:. 

Uirt ^ouuna fem ottti ^ot 

53enm9a. (*. €pticli)f ins.) ^faltorr. • 3i 

enrt tiitam, ^vtitUjtm 
2. ^\í6t €t fw ^úna f)in , fm 

taíba,íií Siðtiarfamnníiöal&a. 
3« ^onait ftt? f iilt ec fvo^/Cfjvift' 
nitt ©uí)é ÍHita nm , feui ev f)an§ 
' $8vn)t)ur blíjba, bevaní)i (Sopuiaií 
fvijí)a. 

4. 3 ^(itta ^nm-'^^aq, ev f íg. 

na@amfeía3,l)ané ©auDa' l)ieí: 

fem ðveinaft, í)eitnav S)ijV'®vípic 
meinaft. 

5. , €in Jptvé'^vn) cctijti:mat,an» 
aft toeí ©vipi ^a , ev ^ennav €ata. 
!)}íanm, tii éígttav fafla íiKanitt 

9. €ip 5)9íottinö evum píevl 
af 3€fn Díjvíeíptcr, anDfeg @ttett 

«í iTaí fpam / ,m ofg at> taea ^ava. 
35 ^\mmai\ 

y . Jinchmt (imhccxti aIít,Um' 
ftooiv |a nuim ff aíít, fcc! ^jíKotU 

rum tijfa. 
8. @ínní)efurfeftí(Stat),fIaiífí 
mt) ^metaíí'aí) ,fo toííí aft fíift t)í. 
n fl?t?Wl>um,efftna í»eiru mmm 
' 9. 'P^m xMt t)n)tit l)íer,()anrt 
fecDtíf ftoitfum mtei*; 3€fuéi)tt) 
ftjna ©\?eína , fcm mel) ^i;gðiu 
í;i-eíita. 

10. ^onunÍ'meftfenttttat,2í)íat). 
• ^ut; fíaí jot^jVar tim/aptuf t)Uhm 
at) ðiatrta, ^tjíu og gl) mata- 
faíít)a, 

: 1 1, (S^vifínímt bel fafíaft mat, 
^innna feitt fcclír ot, éitt:al>m: ^tU 
flfu-^veei, i eitijftfömt foíjrefi, 
12. Jp)eittti ^H^otfúátfcít f^v- 
ctfarintt^t;ðt)aií'icer,ett t)un|fa( 
(£ti?u flcía/aptur íeítit.^i)n3i Wo' €gta«5!)íattni fí jtt , taf a ntaí S;ítí( 
fnjí)ait,cð Xt(ittaV'?Öloma ptjt)tttt, 

14. Cí)rtfttttti6nt>éfi<Cfitft()t. 
e\:,af€í)Vtfto Wttií) íjerrí)t)aD 
ðott fcm í)ioeir eifttf)efiti*,í)^ttniti 
ipat) S>S)t.ottiittt ðiefitr. 

1 5. ^uv ft;iinv í)t)erta %i}\>, fti> 
Jp)(£t:ratt6 iöttví^nr ^ijt), .eíffu 
©iit)e eptír fccfir , ^tttítíotan^ 
föifít) ei rcceir. 

16. .p)(ttttt tif f)ettttár ber, 

^atnr,og gprttiftf)ier, aí>f)nní^= 
ttaní) rati, 09 eign fijtté .p)€rra 
ðtati. 

17. .(Sat«9íiféir foopti^ier,feitt 
©f ccpi l)rij0innt t)ier,af ^iartatiö 
itfnttt ® rnni, m mooti (Sitmt?iti?« 
ntitti. 

ig. @mrtfefínrfot)t)vtittt. Siott, 5« ■ ÍHððUtWt 

fcma^mtat) httnv, 93eífcví)í)an0 
föarnqawíur. 

19. <öiai ítt mt/ ^mt mijnM' 
íjt),míama SSeðCí^rífminnfnjl)/ 
fprir |)ier ^orfion tiefur. Sagraíl 
iþaD gccrtom ðtefur. 

20. JPííltnar meb ^eígum (Stö / 
t)afítu f icr Safmorf díD, ef íSírott* 
iné ^tgn VJiítt ^eita,ut af ^i?i fíafít 
eibreita. 

21. ^ ®ub íott ^iM tttíjn, íð» 
tcf fta Cí)rífíní ÍJijit, mctait i @tir* 
ipfíb ftrijl)ir , ftittir í>aD tKauna^ 
ÍS^ijDír. 

22. knn í^e(íar ^í^^ftnn ^ber, O ! 
*^€íu íiícf íHi micr/(Saifna,er@i' 
5rií)rofa,.©attt1tcíag cííijft fiofa. 

Uin prt I o. éeniuða , eg iöiv 

f íKúfávm 3^fugft)rtnam 
tím, aD^míú m míftt 

í)a ffiíiaft^ertt ® ut)6 bí í l^, 
,er $örn^Dur S)!Kottínö eíur frí)t», 
nu mcUan ftcnbur ^íla^tiar-Síib. 

2. §ífígf)ertai' <Suí) fcm bfé tif. 
bioo, í fi;rfíu Xi^o ^eníuíía jToo, 
fr l)Deríu ^iafíbi miTíttu meír, 
9)linl) f)air!é|)i)í ^ictmv Doru peir; 
^ftrffrift tíjrmoct at ^cim i^ar: 

afíéfonar ©iof í»ín ^eí0unar, fer' 
l)t50r |jeirra meí) (Soonmbar. 
j. §íní)ffotané<Síccðl»0(í^vflfíu^ 
®íel),umftet)í?a pa ^eninga ricD, 
x)'ðíí(í)ír fo fjeir uröu (jar , af fjt)t 
at) ®ut)g TOtb töpub»ar, ot 
JpmjÐaubané ^ítrfíríft,e'(íu(jt)t 

!tm,rt burtvar wt/ ut fem ©uD 

^ liít •4» ,f>\m^m 

fíetpeímmliui-f^ípt 

4. (Si)tan <Bum Símt* 
tínn fteit, faífaD mel)ílíjeum3ll- 
f^u-'^mlPm^itn eruiit aííir \)í' 
Vf, í :Þt)í fem ©ut>í tnvcínccntt er; 
i6i>at) íDSlotííné ftooru Jp^mtígtí 
íijfí , l)o(ít)íe(íUf ítinm ft jft, 
af 5tt>amé $^-aíU €i;tttb f« í^ííjtft. 
' 5. spttrffftft S)9totttné ^íttUí 
. ^a, atít !9?annf i)n fetía ðtí»rtr at : 
Jbeinntr<Saífaíííit atíur er; ^nij' 
ttr íbioonarreíitíftí^tfr. €iminn 
ftitnií fa, oð ecft eíhn,fettter ifij» 
ítu^iarta t)reintí. 0t;nt)ía«fattrt 
fattafijfítitatneinn. 

6. €in^ fem aí) fortum mbur 
t?ar,of'tíettttr fitní»titn S5aíti)a jar: 
attt eitté er íöíattnfiné auma^mt,: 
i @nté mteftí oftíé ^Oíeta^e^mt, 
rccffo frat t^í^num reittift tner, 
s)(jcit»innar'?öí'rn jjt?í nefttunftvn' 

ev, gjfnlfarí,' 4» 

7, €tt ^eiííuv ®uí)i (jc'oí)um fíe/ 
fem ®nf faflíjíaíí ínðfccví>e,oa Wi' 
M ^emng ^offun met),mi)ntrt 
tíí®i;ííí»ié rtptur det", fnwfijnö 
(Spurtv bíeffrtt) ^Öfooí), ev birtvða 
ðíerbi^eimfiué 5:>iooi)/fem rtti 
•gevmuUg Ijccttvi ftool), 

8, Cit Htxt> <Sf iivnin efTrtuft er, 

, rtuMea f23er^@mit)irt S^Sííottínð 

f)ier,peféi ?35íeflunaf ^íijört ^oíí), 

bDVírtft iní) ofé i í)ennrttr, ^o^ií) , rtp* 
tuv íiev ©uí»6 !f)íi;nl) í^funú |jrtr, 
fenf rtaDur f i)n*i fopn^ ^(á, meb 
fioot) rttíéei;nö Srtvfccf fDrtr, 

9, "^ftvjívift Dov, ev rti0icct ^rt , 
cíuéoð rtí)^aufué ði^vivtioítS 
l1vííM)iv (S:t)vifto evut)|jiev, rtfíev 
femiílivt>ir DovuD^íev. ^viD^eDp. 
tev ^ccf e ftnuumPPi , ^í^í^ptíiflu 
^5)f(ottin0 ^RotDavi / wevfífe^ cr 4t ^Í>uí3uuat 

fw !Dít)ntittn níí. 

10. «po nu pcnimw M^if^^f 
jpannið af ^mo i ©aíjrninne, í)eí» 
íaðti aíGCt)i)nr ^€rané ^i;ní)/ljo> 
nnm fe át'rtnöi ci Wm^ ©i)«t>, 
I)íer mcöann t)cífíft ^cím6 nut 
Öíann,f)cra(cðaölataft aptuv fan ; 
etjmíar'J^ag tjcímai aumía f an; 

11. «^iív-©evtft t)ané pa ói'Mft 
eiv(<^5cc()ícl fem ?Sitrtíber)/ nccr 
fcn 3íiieítíatt? rcííiiaft mm,0lmní' 
lcf tié123c(íínn ðciuðí m, ft)n*e ®o» 
ol»\)crfa J^rairuDoemt Í)ani5, frifttt' 
ur et c)t)ma \M tíí (Sané. ©o míf" 
liiteíílinr @i)nt)ínn ðJíanné. 

12. ©oíöann ^entnður eimt 
er , optíep f^ttt at) gííttaft ^íer , 
©t^nbanna tiwpann ©aurinn i; 
©imífur i^cit 2)9tottinn U\\ af 
pbl: gilfnfami ^gfu i íeitemitit, 

gijinittn ^m'MetTwí aptuv ^ijn , 
9Jfolffltf; 43 

13. JDeíðít)om0 (ðiM,^i£m 
miú ! balltu míei* ce \?íi) ^cftot |)in ; 

rotíun fovíijfaí) ()afa míín ; gof- 
ftu6 pa dieííaít fei* e^ frot, §e^t)rí)» 
tlu S)itrl)ar ímt mig not, meí) @ct» 
mt) oð ^ríjé |jier ftmífum ^irn. 

Utn H íoftgíccftíeðu geit^ottunatr, 

09 pat af tijfanöi ^egnu^. 

Son, l'ifanbi ®uí) l!U lijt bat «1. 

(£m ^onait ^pettínð ftjnum 
l)ier , ur @iool»i ðíataí) ^ef 
ur, Srelfariit l^ar utít fram? 
artier,(fagran jjat) gccröomgief 
ur,) í)un a^eiíír^icoe ittetíjijríeðt 

pú, oð^ivftö (ijía foopar Deí/ Ui- 
tar oa tiíít vil) tefur. 
44 ;^uð9lí«<ií 

S9?mt/^atm ftoranfcet ^armel)* 
ttivoáeféí ðietm' Umtifrt veitt/ 
ebuf til ^íavaaií Ucíiipa^ ttéitt / 

3. ,^e#v ^eim 6eea ©otádtv 

UnC,fmt4eítaft ðifHt íJfcfíia/ eí^» 
itm inet 6amt m auttá^a 2mtb , t 
Dtbmtt ííotum mtícöa ; 6t)nöwt0 
,H-af a at fí<«nu tttot, fem 
itt tttniíáuö^f Díibu ettrt 0t\v 

iþoatJtittatófba.-^, 

4. (£f)tiftttitttt ®ubé fa^tttt fu^ 
eífit gíoog,ija íiettrtift £5tí)ií) t)tef 
itta, f)t)at Cí)tiftttt \iHm Mi0 
^tooe,fem^ueíoá 5lttátft teítta/ 
íe^at ?Oíattttittrt i ^öt^tttu jtjtt/ 

fobbatttt bíeffal) gioöé jftt.flíiitt/ 

fclijö fietttUt.fSíöíirtrt ájíeitta. fem lítccraft 6ení)=gioo6 í»aby 

banðeííum atítttt (;ieiv ofé íií i^oré 

S^fu 2eí^feðetv fofamm^ttðá^ 
mtfanna. 

. 6. <Botx>í]^'ci Htt 6itn foofjít 
latt,feíít íjcftaft fmím btjfm*? Sl- 
ííjgí Stjbnnt 5ui!ttina'ait,nnbir' 
í*rí(f ii' oð í)t)fnt ;^un pav ab jafrt* 

faitaft ev , fKaun ^at* tíí rietta ifHh 

% ?Öaítí)íeðaíeitaft)íífttií6ít^ 
ité,oðt?ib^tm f)cctttr etðt, ^tafabrt 
f ub í efé í)fefíbalðíaft0, í)o{pib fo' 
:éer|^.ttteði» femu ^iiít' í)fiDta ftcií- 

f^m tttm,fem ut af 43iaffa tíijf Uf 
fi'ítt, 3íatnGfcctié)?oubum ÍQjcai. 

, 8. pnbiíi $>ertittð í fattta ftífí/ öt>'bera^>É)Ct(aaraíalíaj1: (StooDtir \ 
{ 

íK 
\ ©amnei)tt Oíeffaíi ^0t*í)u ot 
^uí)é femaí) ?3t(ta ð[t0tu 

®(ei)teft nteö mter af ðoobíi 
gnnt)/ (í^tan'^Dnttnt ttet* í)nn ft jní' ^ 
tim,afpDtmíjné ^entngé fiecf e^ 
^nnl), ogfaana t-P>nga mtjnnm. 

ul)é ?9íeij fo ()afa, ðíabDOJft ^peí/ 
ticer (55(ccpa=59íenn fií^ í)ccía toe(> 
fltjfeðtíct t$cnn?aijtjnum. 

lo. gflcct* ðoet)uttt !9l0nnum0e 
ítiguruet, gooöir í»afapagtjí)tf ,/ 
Cít ef fn;}nt aé (jerStnðuvö 3e(,tfíit; ( 
föíetí iöert)a í)(iit)tr. í9íeí)ur 0i:mt* í i 
enDumðraitaí)er,09 ðíetiíafííe^' c 
ar fcettir fer » iþtjt t\)ettar retfnaft x 
Stjter. 

I I. 5(f (Sauí) 09 ^eittng fugö^^ 
utn()ter , 6mí mijn i)tt) metgum 
\0^,<\^ fin íeir ítjttí>ír<inarí fíer ^ i Stngíft dnðin fðían, aptui* m 

^irtílpa fíotífui* fan » Ou^ö S3cí^ 

ct^ieb at) í)ima. 

12. @cmðfcínt>ttrJP»t)ti)ír fiatíf. 

al>, 6atit) cínum Uita naií5t;0« 

l«!onantt tin^ i anan (Stab, aptuc 

fm^c,nittð ^mb'i: ^tjrba fo íijía 

^berium.6cr',1)bab ©rottítt ofö tít 

l^otaíictr/mcb eicttní 03 ríetttt 
Díoibi. ' 

íÍn^- ,í:'>f*íl^«fíáaf^cirttrtcb/ 
Jab aícbttr í^ttbu mima A3f€ftt 1 
fitt bíeífat) ®iccbfftt'®ieb/abðe. 
$ma @attbí ^ijna , fem otaicttíeg- 
Jft afmctt fab, í ^t^ct m nm fcc^ 

\mi,mf mit mmín nm 
uH' P ?^C" ^^^^^ ofé , 

ju €ttbttr íattfttar t(eittttr,befur 

.j S5(o»b{ fbttttuj; ^fveeab fef utit 9 É á . « u i íttur, 
15- 1 s fiMí íÞecar ntanttteð Sítftoí) 
fctoer ; i StnDroité í)0rt)tt ©tríjí)í , 
D ^€rra3€fu! ínatíp amier,fo 
§eí@tunt ftjft eg f mjHUtbtet^ 
íin- SaDmitr ^íftar Þi)u, aD fter 
Se%atlu inijn , ^et)r í»aD itttttn 
^prtirMijDi/Stmen. 

Utít Setivr ^eirra SDeððiaéona. 

Son, ])iin ^tWm í>evra ®«b, 
( 3.«»>ttrU)tinq. ) 

F;tn©auDca^ettíttð 2:ijiiDf > 

fratítt)eði6 ttííððt .J^areína *^ 
fo , ©iccDffatttt ()an.iS tJtD et tafDv 
%imox fprrum eítl faít19?<in , e^ fem ^xmnm vafDe. 

ajír ^tmíng 09 2onU, einn fem 
. atemí dlu moi, meD ccDfíuföea* 
enjD rmta ; 3n í ?mi)f?unarS)í»uc 
«"«Jö«íi^f Pe«n Saufnav. 
m, Hp^ki>m 0níu^ímt)a. ' 
ipeí,Umfioön J^iorí) flmu wita, 

f^uinnaíjriftneínéíann beí , aí 
emnðtijnDumíeífa: (£ílaooD«r 
iDtr afíramea, eítíar fitf SBarn 
;^ rcceír beft, meD ^iartfeío'D. 
ifu ^eífa. 

4. €f)>ierfern tonDírerumnu, 
í Htum fo^ooDu tÆra,;D.'í)uerfu 
1 f» 5tft oaítrW, 
Í9i«íta_ brcera, 58íariar íeítanDi 
gernen gin, beríaft paú W ^ 
^ora oaPm, aDeílía.oaenDttr! 4o |>UðáUtt«í 

it tkt, J^rttoib meöX)rl>«m?ftin«m' 

Deítir S3ei*num fijuum, ein^ ei: 
%ub miííDuv jjfíuttt í eiiti/fettt ottj 
lift í)an uin tjijtann Jr^nm, ^ootk 
0atnðé (30 tttœti^ijnum. 

6. ©o Hioott ei norfttt SoMir? 
ÍDcnt), incl> ^orfioon beftu Ofti/í>ðt' 
ta fannfíunDíegtSSavnfín^ Slmb, 
ét S5o( pbí (jVant>a etjnní , ali ®ut> 
Éí fptr ^neíi © ía:t)f?u fijn, gieti aö 
tiarða @aiíu (>ijn , fo griö oi 
giiln l)un tíntti. ^ 

7. ^trcífártnn fíipat: ftjtrít: pi ^ 
^olnt'^cifn íjmium teifa, ncct 
uiet: fem ?ðoinrinrtSöœnumi/bt)ri 
íitm tií Í)antt6 at) íeíta ; ^^effc 
SitiH cfaíauft, aí) aitfá ^iðít c\é 
?3on oa Xraufl : 0ofía(ítu18«rit |O?aí'vÞ0 ^roféín^ UnD Pier Í)íarí5i> 
t)t?ern fem ®nl> eífíar ágar tóhny Unbir í)ann6 Xíptan crttírjju, aff| 
einð 09 ?öarn ab ftanba hn, meo 
tþegn í^^oíinnmcvöi. 

9. «9íierfi)rír beftn ortíjb er , 
Stuðúnn ttíöt eg tccti: ^abir mmi 

^eimfme^tcctíy «po e^ meD grtti^ 
tna f i>eíní ^ínn, míg ímt a< 
IQen&ín í)iít , mj^ Sífl 09 eptirlct ti, 

10. sgíerfi^íþrefaUtaftmntá 
íer,mai S)IKottinn ^^Durírtíía: 
rptir@f^punpaí)0fíum ber, fm 
^rí) fjanne t^tilm fptafía , SSonDi 
nm ogOootum tíjfttií @aít6,biDf 
|íí(ít)a oíierir gorfioon WfíQolh 

|«gttm%mfcalfa, 

€j ii ■ - í 

1 1: Oð«í>lfð<^ fmtit eín^ín m^/ 1 

]Þavct) ^au l)enum faíla ft^, 
frcmíafSoot et neína, S-ttmtímt 
í>iH |>eiiTa Satir er; Sottt ^eiutf 
@etjíap ccttjl) miet/Oub miií/piirt 
OicctjTfann í^reiua. 

ei',i iJtjbutn Stftar.^ootum, feitt 

í afí l)aitn og eítía trúnv itf it^fru, 
^iartané^^Kootutu, ^ata ðiaiíijf4 
nnn ^ i)itta^@it) , n fijfeíítst tjilia 
fpornatoit), £ifnat)i^eimfiué íiO' 
Dtum. 

13. €ttpo íjeim \)erl)i einatt at r 

€I(líit'®el) ^atíéat) fíigðítt/ í^^^^* 
fraifu?eiðigat) fier fim, og ei i ©Icf' 
mimíigðia, i ^ott) ^eimfiioott/ 
trtun fer oi tnoot, St)rir9iefnin§ 
n ^eítta Söoot , ííeír afí^ann^ 
fíilíDi|jíá(íía. urfaufra ® ul) §at)tr etr, 09 SorfV- 
ar 2(umtnðtanna,íjeirra fem eing- 
bann eíga at» , af €ft^eré íDamí 
liooft er iÞat), i^íí^fetíur Sttfto>. 
SOíanná. 

15. -^ier ftjrir íÐav>ít)^eim tif 
fijtt , JFiUððun fccra (jatbi : ?8cc* 
í)i ^atiír 09 «9íoDl)ir iníjn, mig t)f' 

traí^fii nmOe ; in ^^n^mHfí \ mi^ 

annaöeft, 03 aíít tií í^ejTa íeit>bir 
í)eft, riettepfir ^íjtiulKatíít. 

1 6. ^at)ir tniii ðootsur SorfToon 
íijn , fetiuríeða toor gicetí i S^bur' 
^p^l) fu |ie Sretfun mijn , 09^00- 
ur'Sírfiir mccti i g:ol>uríeifÍ) mijn 
erfaííbíífít íjier? gobitrfaní) t)im? 
neíítðieftju mier, 03 ei(iíft€pt' írfcett , 5(men. 
.... - ■ C4- 


«4» 


\?ttn/ttö()ttn Xt»0@tjntí)ttft 
mtt. J^ier ttl) mtjn 6cáítt giccttt 

2. ^rtiríjttWaftf^íocfttrXi^e' 
ír, ^oDttr ftn 12)?Kottíii fafítt jjeiry 

<nn |)o ttD Sírt ocí ofíum ©íD/Díiílt 
rr peirrtt gtttiítfertíD. , 

3. ©ttí fprrt ftunDttr futíbeí ot 
froomur ttO fijnttfllðlomtttm t)im 
Cnn íiinn niDttrí feðittft ettitn,fe^' 
itr ))íD ©tíD oð 9íttíunðttnn. 

4. eot €itti ftt0urt 5líít ber, uf ' 
^orfiéi ©íccíJitm forDar fter,t)inn 
ttimttr íJíjDift ^eimfíné®(ttum., 

Dínu'gf efur meiri Xmtm. pin ft)m fi)uí?aar^,rccfhi meD / 
i mtixUv fvu flttuar (gamfijctmct). 

Svn),eiítoat0íetta?öreitttiítfn>^ . 
imn^t í)elííinr 0nl)n (eilia ^nUr ^ 
I ín 2i)fg'?Seð. fmmn ?8ol>in tott6. 
. í7. €tt Ij^^acDieri aumumJPíe' 
im,ei tjitium (einauv Gegna ^eim ^ 

I íSSontiían fu fuíifíiott V)ei*í)ui* (ja, 
al) föanart iíírí ðJíonnum í)im. 
8. ®atan par ftlgirftjfeííbtaDr 
fímífé maU ^mm fomim 

Dab; fo Mum Wa 6ií>ir ftjit, fcc* 
tttííeðir,ab ^i)agiu mtjn. 

f 9. ^o mimtTramarpa^ toili 6er* 

at)peirti(^rottittefmt)ifler,me^ 

^Scenoa^Dran uppmnii,erfaa(y, 
ftorar6t)nl>ití; 

10, í>eí(í)itr en (jeir fcm t)reír* - met,t)\)i efei f omaft imíiít: S^oottt , 1 
^ m ^eírw £uiib aD^eíta' froottt. ' 

11. ^tt S)ccmí6. ^iec mttfímíf' 1 
itr fo,(St)ni t30f ^ettra nefhir %'oOf f 
^\>erium ^aDiriti J^ogDccrö mel) r 
éraí)ti finn SSijnðarb fíipa rieí. 

12. jP)iiifi)rrtneitatíioottttam 

' pa,en föor ^o í)rt)gðitr eptir ot; @a 
^ annnr %u tiifem Mm , tn{mt 
ei ?3erf ií) fncrti ^attít; 

13. $)ílí)unða 2ijt)fitiö eptítr 
; iþat), (Entm-faufíiarinn friettiaDr 
Jwpeírra^efti fratfif i^ctmt frij a 
^0t)urfiité?3iííti€fnií\)il 

14. ,@cn ft)rri , ftrat: íeir f^átií 
|3a ; f\?árati 3^ ©tté par upþot ^ 
í£oítl)ei<tttumeit ogjpoorur ^íer/ 

' l)tiotaOuöé SKijíi ft)rrétt^ier, 

15. ^oí)aiteé t)t>itr toefta t?ann/ 

?Seainn Sliettícctié lieití>i t)ann / íooeul) ^iei- famt ei ?Sa6t pat: oj. 

16. ;D ! Wí) @litt'JP)et0in míf' ,. 
ii) mcn,mié^orful) íjetra ©utl^íot, 
ef betur uirtaft lövotiú föííanttg, 
eð 25i*eitni ðiöttouíf ^rcefnauaná! 

17. 5bettaecfamteifíaniafaat/ 

^ar uppcn ©öíf mijn ðiefum Síft, 
aD ©íccbiTu Xiðntntt ®uí'í)om« , 
l)m,®íccpunum í)aft ípocfnanai. 

18. Jbeíítm:afí»)?iaDJp>vccftta^ 
ín,éeifaafeif m^ittat fDtivíiön/ 
eifijft gijf fie fíet cctijö \)xjft,«Öö' 
runat íceft l)ann ^nrfa fijft. ^ . 

19. ^ m ^eitfem íojta @t)nfcif 
fijn , et @ambit(¥ttvii mn, 
m \\\úx H fef a ^ccfía l^ieiv 

' MMafier. ...1% 
pm S)ömtt tt)M ct* 

ticMtSíéittt f(jm ðetn4i|iptt^' 
ftreDí .ðt^afitatrítt 5)om necf ptPttg' 


Htíttri mijn, S5arn«^ittD t^ mm ti 
teífttaft ítjri, forímt itiierfoliían 

ínrti^intt 

22. Sotíiift mi<i íwí mel) Srcm 
íei^^ Wn^/ at feai-tt í)íai mier 
nerfra ©i)nl) , nie ©cDi^erf míin 
" tií©t)ííDiéritíer, ái)tnaft tttteíiít 

fDriríier. ' 

23. goffítt^ rititn í^^PeprfiA?' 
tr, oð^retttðir íDauDinn fotrt aD 
titíer , fmratta mijna fti íínD/ 
gttDir i í)ijna£íjfnar'JÖínD, Stiít. 
15- 

y m Sírf^^/f iptitt oð UtaivSer& 
^fattatl. §(> 

fxám aief mci' ^tair-fiíwt 
11 í an/(ml(i fi)tir nífan 6íl>),femm(» 

; ;erfil (£í(inar loma f an /liccvíeáfí 
íefé ea t)it>/ eptír iþaD fo nam «6» 
(afí ()fln , 5írf@eipta ^tntfa(íí|i. 
2. Uitt peíta t>ií>nr ftei*í)m* fat , 
©atía ntijnðicci í>ar atyfcmðií^r' 
érmeiraíiðDrnaftat, eft ©nbfíír 
íitdíittaí) / oð (.nfeft frentnr fi)rír 
ftoi ; ^ínmtiTa flöor cr (jab :%t)tit 
©iotlfrccíeé Sijfne pvv, fecf €\)íi 
©orgar'SSaö. 

3> €f<jnertfnattl)nr,0ií)iaber, 
'Uitt föíeíTan S)«Kottettné H $ €f 
^n ertfítwlnr ,pecít fía( ^ier, poí* 
^mt ^eöfta^fat : ©iertu offoof t- 
ntt f)ier , iDi?tnnm göoöat 
tíot : <l3ef«i lÖöCrt (^uDe ^ccgnft etr, 

Wm^ttuci Hjeta froi. 

%7 4 60 \f)llfl!3ll!t>n' í 

fcmiSat^te ftcuífit liit|t, imt ctn ; 
ftðftoMmeinm*meff,t?$)ícftfittí|' 

titm fnijft , optícðá guff mt f^^ipwí 
fíefí, o(í @orð af ©íeí)e í)ti)tfí: ,| 
@Dl)t)m1 íDií)é=^toit)Ui- fmtaDift/OJ 1 
(gi^ncpeffum tjijft. , 

5. SScft ft)vir efíum ^öernum 

ftjn,blcf]*aDítí: íDSKotf ctt ftci: ; ^tt y 
mcDati rccDut: Jp^egum píjn,>P)át!¥c 

þiQ cing^íi fTPici: ; ^)oi fm pcit: jaftt' 

aii «braut og ^íjn, fem íiat: fi'ot 

fnm O ! S<£fti beftmnSftf 

ett mijn , i Uinftoon í^ínnrfet:. 

6. 5íftnmíart?^rijí)eítanDte^t)t' : 

er , ofé feni ®uD íiená tjait , aD 2ijf j 
oð SJítttDcíafiDur er,tioofífí)rir fící 

t)Vtm 5))lati/Utt?eíiaíii> ei atlaD betv 
enn $)nD í)t?aD bata f an : ©ícö aí' . 
motttitður giefe míe»:/,aD ðeíW<» 
ga:i:Doompanni 

7' 7. pc^at nuíirtfDcfeiíígcD :Jíet», 

ffrtmaníic ferí)afí fícD ,fecf ft eí um 
^ofmat n^xx , toifí&e fofDrft ^ab 
gain tóat* íieb, gijfé'^oittum rot* 
ta'ein , pi)i íjénum fijuDeft ©ioiíf' 
rccéel) , tií igocma SSegur ^ein. 

8. ?Öíet>ait í €í)en $lí)am bar, 
Upptuna biitmcctt (5f i:aut,©ul)$ 
J^eíma'SJíatut: ^anu pa 'oai* , og 
líctrftvai: 5{5ru naut, en alít einé 
flíoottoá fieíí t)aií paivframanlíe 
t)érba l)laut,borrar er ítijb fo íOú' 
fcrbar , \?afcnn afíé0onar «praut. 

9. fðíebaneat^íijtab mocDaft^i' 
er , í iOíeéed) 2>rottnettccr, fram- 
anbe telft eðfí^rir pier , S'aberenn 
íttíttctr'il^iocr , ^eimiíe . mitt cn 
í)imhum er , fém Jpjuððuu iþnM 
fcst, leif ^u fjar fijban íifa mier, 
gaufnarenn ^íarta'fíccr ! gKítning í>al> , ;Dibfaíai?í)étta €í)' 
tnt)a'§8ann,Ut(eðt> í ^\)ala>©tal», 
lítanaffiÉ'ftum laxtt í)an, o^Mite 
^SKottneat). 

tttinn ! IjeUfí opt eg frm ^er fnti : 
. gun af ^eím 6í'^um,(Sei*al)íten , 
famttií^íjnaptuííij. ^^motu 
enn ! íoit pu ^nfcati pítr, nvvUita 
« mið<nnij/Oðíeií)a^íet)att loffen$ 
inn , tíoomanöe 6(clu t.5ímen. 

Um@onatene@toaíí og Ctjfcíttt' 

U9annS'fn«&. 

ípn ^ Sirn ©ub ©fflpare aOra f«>. 

3tí S)nare «Son StuÐenti 
^aF.,,Utann»!^ant)^j£ðap 
I 

2. ^fé ()efur cttenn^ Sífr* 
anuðcol) , antíeqva ©oifnalitits 
xm ©iool) f \ €tit)urfccMn(| utíií^ 
1 W i ^rf'€^ipte. (jeígra i(^mt 

. 3. ^ínbaneíimíeítarSíftðiafer, 
. eiUjfur ®ul) ^ar ^eitte mier : <St)' 
. nl)anna ^bittun , ©míar=®rit) 
6amv»itf¥uttnar nijrann Sní'- 
V éamt^efeð^efTu éííu et)í)t, 
' cg ecfepat? úiít ðíefebneitt,auttt* 
ur ;bOlal)ur , bíinlittr , ber , og 
«rðar fnaul)Ur ^tji eg er. 
I 5. 6finianí5e ©ui5 titierjíeine* 
te @mf, ©ffpttn rietta ,(5ioon , 
,^ei)rnoð!9ímt, ^ef egpo afítab 
. eittu^aD , afrccft,ft?ijt)írW oð mié' 

trtwfaí). 

£Uffttnnay'©icr^e aiff^«« cíné M eðfarel^ ífía mel» , oð^O' I 
baríeoa foHrfíeí). | 

7. er míin anöteð ^íulfea^ 1 
fpffít , !?>ní)etttt i ©fcepum nccfí(t 
bífít, ©foírtut: ^roofan aflre 
m , er fi)fíi- i^^Kottne ðDffta mqEi. 

8. Sðta#(?rofae.3oa6finl>ui*er, 
btatrða (3\?i t3trl)fíu íDStottentt tiU' | 

• er , effum fem 95taraar.í)íí)ta l)ta / 

í)táraa infíi)7ált íiítt í^ijturíið.' , 

9. 5lSifuiíuar=$8toome ei)í)t e^ ; 
t)cf , Uuðíoont^ tuíer Wctpt fxjp \ 
irðieff^ut)5!5fetuínnar epterer, ■ 
. eð tjit nu feiðeittt aiefa Her. 1 

10. íparncerft bier fmutn ^effa f 
gioctt, aí) peitu tibgaííe mioget; ). 
t)octt,2ucfattntttii?9í'atttfetnfetíí j 
tíí),faitnðumt)efurfo tifðeiuðeí). 

1 1. 51 Síuðum btittta innra 
Í)íaitn,;Df f)i^rt !S)?eí»fceteé«@oof' emtifrttttt , ef íettttar (Sftttí5#' 

bafai* al>. 
1 2. €pt)raim pegat: ftttta fer , 

ft)teií fOíutttt 6pmmantt6 ^ÍKctt' 

etttt tiei* , ðeittðuuí^attttfijttum 

ttttum í , ^imtijfeö'fttfíur upí) 

fvot ^tot - 
J^ett5í^at»(iteftJPiet:t:a^ietr, 

íioifa tíf bettre^í^öta míeir,-meíre 
gucíuJpu muufeef |)a > ntið ^afa 
ímteíi^íaHíanttfat. . 

14. €nn ^ii-tíng bfcfluí) ^auD.^ 
ai* pijn , er f^eiínce mare ©otfu 
ttttjn,í^\3ief^u,öoíít)eí) agarmitt, 
oftaft eg fremut: D^afneö pítt. 

1.5 . gmn fitt miitn ® ub ! fiíi 
ttt et tttier , f mt mig nteb ^oícf um 
tata l)ier ,09 hmta fo fem bijtur 
Íu,?8oDtt mijtt er tií ^ijtt f)eítía fit, 

i6. 3«brit)ía58íattaX>í)ofaat, 

flftlJÖ 
1/ €.4 ^HgíUtiflt 

SHjt> , mí jn ^oiía i?araf} 
^^oabfín^ ?3eWt er íjctttuííg;; 
íxfnöftoora íeitei: et)ter ftg. , 

17. €ígrtefnarbrtt)faeimatíí;tt, 
f inö og Bier fianfunt íijfar hu / 
!)éíH)ur fem iD^^oíténn UiMv 
I)aut) , ti;riar ^ier tccra líentuni 
$(uD, 

18. 5íf©o^e ^ijn tií OuMegr- 
ar , aíefa v?eí míuttuSörtiifuttar: 

J^agtJ ©uí)0^tiftu f afíaft fcier / 
^tjrtínmog ©íoíum íjeitt fem er. 
.19. ®í0ra |jier maittn gottaf 
pí)i , fem ® u& pið Díeffar ^P)eime i, 
íin6 oð ()ann baufe i íDrbe fijn, ept» 
«r ^RauDpurn' 03 6taní)e jn. ' 

20. ípeimfemgmtceíteiv^iafar 
ttteft, og ^ar tiíreina J^eiffu'^r' 
eft,^ímtpa méli 6iét)eí) ©iocbiín* 
rijf t : ®ut)e at íoiiia ^eiter tTijft. 

3 1 . ípa fem (ijtáft ííjf feaer , 

- : etáD fíoí>a ©tccfu rtl , ©ute \mn 
efíauft W í SSií; 
22; Síf ^umtit ^ofíDéef t)e. 
nba f aú , ^ccttuíea SöíínDne 
átt ^ati / t)\iíft l^ottUttt ©iafíbe 
i $)imípaií ttteb/^eíöur Smn forc 

luppjloreí). 
i 23. SílijtaftfrettturUtfottfTijfv 
ef anaré teinaft ttiqtaú\t, fjeííM 
eíí ©ifíDe o^ ©ieftabot/fcitt %i&t(i 
Sðlanue fitía ©tob. 

24. €n atfra fijft ^o SíiíDnuttt 
ttteb,afattimtt^offDftn6 ©ímfitf. 
eD , 2mné»^ie er aff t fettt mttu tií , 
af ^efé !9íeDfert) IFafít ðiora ©m» 

25. @o ían eiit epta , fatt eg tef|, 
^io nteiðe f ar af tífa uef : ^>eií>ar- 
tcgtffiíttba fivern S^að (5f ícf,^of« 
feíticft}aai!9íatoa2)rt?tf. 

26. Si;rir ecct-gijfe ft)rfta $)ff ^ foVDum^íaut Utxn ^tfnU'mUf' 
ÍÍD : @oDöan ðimtiífum ©forpa- 
6tt>, ©uté föínur ! jafnan fpor- 

Éiitt,. f reféfefíe ^oaD^-gíftbítnDa 
ttttin, fo mel) í)ijri>íeGum S)5)lotten 
pter > mvt> eílííf ftíbar í)íotneft 
míer \ 5(titen. 

Uífi Jpittjnffur oð ?3efjeafe pefe 
gtiu H faraal) ()afbe> ttí fu. 

íí^^iti tjngre (Son, íiat) SSi* 

aröar ^^rfeii f raf t)e , íjra« 
iit , fo fem til ^ar ?3on : í^wuðUr i 
£aní)e ^oofft nu íar , ?öcttaní)e 
SSrauDft nam íeita ; fvttrajt 
yfalfari. *9 

2. 5lf ttl etné ^'^vðora, ec- 

fata, for^ícna fter ^at ; %\\ 
@bíjna=®etmfTu fettm Mt , n 
S)rafeb eta \>xííUt af ^^fecfíí ^ar. 3. 5tl)iir- ^ar nöognr Síiilittr, 
, |jeím língaSOíanc í)iat ; ?í^u,et* ^att 
ertcn fnauí)ur. Stf iþcffu (ccta mat, 
at) tbenar reífnaft íttjter ^tcr.» 
Uppm ettt SJaðctl ecf c , afít fijrtif 
fumuntkf. 

4. ípaöer^utö íDt>ntur]Þn)nð- 
ur,|)i^erbrotttuitt í)ftr gijí* , ,íiatitt 
fcnöerfcíhtrt^TOttgur , J^afíopré 
Oð í)íjra , ef aD fOlei^ fara ifía 
iiiíeí), í)aité'©^fur i)atUa gcebar: 
'^éfttr foítjt)um1íiet». 

5. ^ptfcgafíoorar cpt)afí,eiðit. 
er uitt t?titan ^etm , fo í^mxH 
leír iJtttttttCí^íaií, ev iÞíjttumíitt > • • • ■ i» 7« • . ;^mmt 

^eWtnfmt ^Ud ab. 

m\\ \ma , fat í^éfiaft t?ííí af t^ír' 
ði)tnafí m íÖímt og ðoobaníSíí); 
5ie tccm fovftattle^a , eit fcthaft \ 
eimíijftb., 

.7.. ^fnMe^ ct:«)>ijt>íttaciita/i€f- 
ne Hffu fu ipamÝi (BiM míU 
t)eí)itiita, miél)i*tt)fa ftife!ítnu,e3 
gaiuða eptei- ® Drubum ftin , Sínt' 
eit^ané ot buvttoijíur , m óixttn 
ítitut jn. 

8. ^efnl»at.^tt)n«te fmtnt, 
%hotM ©ub^ílum í>eím,fetnecf ert | 
Óri) t)a«é Haxvn, actta t'^efTum 
Jg)<ím; ^ítié oð ^ropfietett^mDí 
tíci* ; 60 fítriitum ©míar'íöota./' 
faitnur^ttt fotr^emíeri 9. ^ctúix ftn 5íuí)en (úttt r 

befa mmtte , Deííomen afíftabar,* 
en fem Sie'íau^ ei* oíteú ^an, eíng* 
en 'oiíí í&teft tmé borta, fem ^i£f' 
tð Po^eita f an. 

10. @o íeínðe 5(uí)etí eípm/ 
ccf evt ofé faf a moi ,n\ík^á ^tev ííj-: 
fa meiðum , Sí)^ml'?3ine fivia^íúr 
en ncer ofé (íggutvm |jeim meftr 
einðeti bta af of6 t?ita. Dpt ()eftti* 

« JÞetta fteft. , 

11. ©0 fefíl)aií 6íl) ei t»efttrr 
©t)nDarait íS^fKotten bií) ; 
iiteir fem ^^rfeít f refur^iÞ^i fraitt- 
an)eiter2it),gijfitar»^0nb bíefP 
«t2aufnaran6 ; ^aubftal)l>er nccr 
bier íomum , aí) ?Rmí)ar=at)ruitt 
^anné. 

12. cj^eim fem aí fecfía futta, 
$><?rfoðefort5íní)ar ftm , ^err* 

ftíí r an tiff ^tmípar utta , t í^i^et'éHné 
gíc^b oð jn , ^aiié eftcf ^aib ef 
^ivttðíratr ^a, ^\3t ©atmnA©mt» 
ör mccf a , , fot»öati uíu fot. 

o»tíe(iat?eíger mtg , ^oUt í ^ica* 
íf rccbe ftínu ,fiíft ^eít<;r neítf uift 
m ' Stw micr fo fafcr t^ooíjur 
^aö , aíy JP)Wnaur í^nt) míjn r 
ea í)cfe foriFufíöaö. 

14, @atrf eral5 fafna ^íttnarr 
ei?ofunar , íDSKcf f cií ííccr , ftctt H 
tií ^vnfar mtítar , f^a @amt?ífjlP' 
nti mið Sicit yW^ eg crmaðncft ecf e 
íier, íeíítittr í)ijné ^it^fé ©ccí^ 
^^i<ÁUrW^M\% utn f{}t)er ittier, 

Uttt Sörctní efé forfapat)a (^onar, 

Soa t Uppftt Sialt<& 3®Í8^ 

^cáat^ 
@oíienrt í)n0ra nml)e |jtm / 

ðt)nitert ^eírre ©eíutflu 

(^\>iimSm(tímé uiíi ftjDer fi*a; 

Jp>uðfa toof um ^age ftjua,í)t)eVn* 
tápetfatafaftmat. 

2. ©ortebutccla, fmptur|3ni» 
k, ( feígetí fi-ot pi?í gaufnareit) í)b. 

tít \mwx miii ^aöer fríjíie/forferð 
arnu?3erfa=!Öíen?5þo eg ^auí>- 
cr |jit)ttðar íijte/ peírra Söiorg er 
ttooðíea enn. 

3. ^titgre fpentur eg t)íí (m\ta, 
tip^ "/ og 'í)itta S'Obur mift ; ^rot 

míjn mta af bíiuðum Sínta / og 
bíbia í)attn meí) ^rottna .Sl?in , aö 
mier í)í(trða tJiííe br li^aníía , 0^3 
ðSerf a-^ann n\i<^ atora fínn.> 

4. Jp)eiitt tií ^iDur^ íiaft nartt 
íeíta, t)refí&itrutío'0 / oíj Í3aitíð tí* 
ei-:3 Jpintítten ifía breíta/egí^ef 74 ^Uððunar; 

5. mijtt , ^ier m« ftmoa 
(cta, (fafiafí ^eita íamrgum ríel),) 
í).berfu íDfKotten ^iortuu ^rccra, 
i^ovíum ðíí'rer ^rofi^e met) , eí H 
megnar ofé at) fa ra , m íQc% r íeít* 
ann ?j}íet)ícctel). 

6. ípegarðoolieríjjmnfarfafía, 
píerí^uga,meríuppm i ©uö$ 
^aD |ía( ttu ® íorníuð íafía , ©icc. 
tiíann (iane pier 6ent)er pa :5ípaí) 

(cððPu ^líívoaíía , al) peirmeiðe 
íproiíafoí. 

7. ^o i morau ftertu fefur , fo 
píermífíeft (^lctperpiín^mifíbur 
OuD pier moote tefur , mebur £ií» 
f nnr=0rmum fí jn ; 5íf ^bí S^Stott. 

en auuðiuami ()refur , auímitvfaií 
i ^efíar-^ijn. ^iaUMt. 75 

m, hm famt ptt cctijí) \Mít,oq 
autttaftaítn aííra 5)íanna , i $lug' 
ft)n©uí5éijiðiafnann í)aíít,pinfo 
t¥t)tíi)ef ^i)0íet fattna , Cíjnfíui* 
íínna @t)ní)a aaíít. 

9. ©imuttt ^Dei'nig @t)nticntt 
ííoota , foit^t ut'-reifur Cí)t*iftettii 
SJíann , ai> ineí) íjentte af jtetv hn* 
tota , ;D(?a=?öafnaf)líetretttt m é 
mm fo eittðtrar ^mtar ttic^otay tte» * 

10. (£fat)puinb ^efratm^of* 
la , (nji'um (ít^t^neft <Smttittit ttat , 
©mí|jiitt, ^ttðuir , eittue o<i tRcc^ 
ta , ^amfíki^ j?al t)erí)a ^a ; ^eíeb 
^íat'tatttte ittttfíu si^H , aía-a 
Wit t?tíí 2)mottetttt fm. 

11. ^^! ^tjat) 3i0il)e e(í iíía Or- 
eita , mttgrar tttig paí> S)^otteittt 
minn; €ð()t?i ^rcetttttmecferyei^ 7^. ^uððunft'' 

tfl , %tfc mtf (u ItiUtv ^ínti ; $íf!at 

tit*í)fnt mteraumum \?eíta/anuaO 
»^cc(cftjrt ftnn. 
12, 6i)nt)mnði^rbí'^ímettett 

@atin$ / af ítoí ©ul> fem a(tt ðott 
uitn , m fínn íKiett ot *^e9t)ittt 
sðlaim^ , ftitne ?3e(fert) fijftefllPe' 

' ta , ^ofóe $to(í^eímtavenn ftift , 

enn vtete Oitutt jta , ?8(íðD' 
uítar pal> o((e bijft ; ® (ccpe j¥u(um 
aroíta oa ftjta;Oottaf$(uí)mijft 
iafnann ijli)t% 
1 4, (ginum ft)nl)gat) cð (jiet: í)ei ; 
ein6 03 S)a\)il) , Jp€vtra minn ! 
m^H^ fm ^ijn !9?^f?urt gtefe, 
mi(íl)ann ft)rir ©onenn (jinn ! laeit 
^uittiereg a((í)i'eiefe, (£(iluptjtta ' 
nocfuvtftnn.5ímen. 

, «9. ff. í)5falfar«. 77 

legu "^íbícf tcr ^oöurftné moot 

fijnum (S^nc. 

5on,2íaf<igiirf Ctoo« ofábirfíllfrmff: 

■ 

€9ai* Siiíiercntt ©oncmt fcöV 
fiinav ííjant)e?Rail)crm,fcí* 
genn nm Jpjmte ^ann* faíía 
tict* , fatimaöebíiiöt f t)fí< mcíj. 
ii. í)innraðt)e^a:3^ímcnttv 
íiefc cgft)ní)ðaft Saöcrmiti ! ?3c;l5- 
ttðm:ít?icð ccfe ct:, Sírfc^inn leí' 
ngnr í)cíta:l)icr. 

3. Jp)icr af Hcr meiaum f^cm 
ogftm , í)cfur®itt) jliiíarsðícttnt; 
m , fmrmt»rc (Smíu 6t)tií)aranf/ 
ef fier af ^iaríafttiir tit t)ami^» 

4. Wixn cit fm í)ittn aume!9íatv 
Stfímr oð gt)fttar f)tí)ia \?aitn,fmtt<. 
urí)anneSaí)crort)cntter, o^W' 

© 4 oí- 
78 ■ «5úðgitn«ií 

i>ð meöann peír míð ^i'^i^ Ux)\it, 
J6ccní)et)tai)iíeð ^atöla |jíjí)t 

6v O ! f al) !9ít)ffunar €Dl(t'f8í. 

tm , íD íann íimíeíta £ei)ní)ar. 
.S)oom,aDlitvfur@iiD meD£ijm. 
<ír»©ií),íeífur fo fefa ©fíepnu 

7. ©onurenn ^arm i ^íarta 
Í)er,^an«0 ^atierf efta gi^rta fíei*) 
,^t)tjtum ^eríum ecf e meö , 5ínð' 
urfamtbiíí ^toifturía 6íett. 

8. Píijfur þnim fent $(umínð*í 
iattn,ef <ittl)i)afe \>ita iþeir um ^ait, 
fjretía met)ítt)n3re^efní)a'^ijn, 

^enum í)rí jría um €t)mt erfijtt. 

9. ^iöf ríeif é JP)00t MtM f atíaft 
^ier,|ja^ofé o^ §at)mtíí3 biooít' 
um t)ier : 3 itre ^cal^'&xdn 

atírateft/ iif mmluo S)|Kotfeíinð lífflUrtrf. 7 

mmt ■ 

lo. ©aifeim nccf2)9lottite felU 
nt fm , tlecíul) og finjinvDt reiín* 
aft mm, enn inm fnx\t fm @tj» 
nDa.@it»,fmnt\Jílí l)ann rjana miiV 

ií. €fS)9tottenn moote ífruttt 
Sííl), ívt'breílíerJaDmenn f^miá 
5?:íjí),;D ! íjtJábbujtt munu5írm. 
ar f)aitn0 ,t)í)mitDe faí)ma(Smfu 
SOíann^. 

12, @oetíi)or(BitDí (Síneínír, 
tit fíerf)m*n|jaitner tíf f)iléfíijr; 
^(^•tíjí) f)antté í)fepí) ^ftar-ief , 
mngratbar @atfer í^u^ðartíef. 

1 3. Umi>ef S!)íi;jíttnar íþmmn 
pím , otftíiccre Satier (Smfu mí jnl 
meD 8t)anar'.^ofée f t)ftu miq,hm 
i Snvntte t)if eg í ig. 

^14. ,ð)íinnftu DíD @ónenn,@at« 
ía ittíín,fo ^ann ei reiDeft @í<rp. 80 ^ •iS)U9ð«n«V ' 

ttt , í)ittn ttttðc ^aDttr ^afbe aííf« 
i-t , Sat)etetttt ^íoottttm faciDe fijn, , ; 
fccfeótttt ^lccoetttt ^arta^jtt. 
6. (55iefet)09^víjttðat-Oi?tt^wt; 

{)atttté, ()iet ttteb m ^cctxxt ©roo 
ti( ©atttté ; 5ltett í^aa(f fttttt»feD ' 
eittttcit piet:, attcrfo 9íat)ct: ttet;t« 

-mttMct:. _ 
17. íþinfiatetíljeffe^ottttrmitl 

femttu ev ti( mijtt (leittvfotttitttt, 
tijttí)efí og Siove |tvt)tcft tnel», fattft • 
tttt oa ettt)ttv4iftta vieí). ' 
,i8- 5ltt m*ttt 2iofeí» fltttvei ev : 
^(S'tijt)fittn£iootna (gcoteitn í)ev > 
€itté ^ott) ^xm eva a((t) vci í ait, 
S(\?avtav(aHé tJiti ttocf nvn !9íatt. 
19. @m faðve ©fvtvte |?i( e^ I 

?5f«K<irf 8t 

20. ^Ms>xt\vc ftjilte eu píjí foí/ 
ofé fetitOuté ?í)íi)í¥un <\imt ti<xi, 
sKettíccting ^Oíaitfíné «ðíí(ft>e=t:íif ; 

mtti er ^ml)av»<23aifaiT.ij^. 

21. ®u(('-Jp)i*tjnaiti*femí)íerði:' 
cínet: fvm,® uí) é í) eujut: 5lní) e nefit* 
aftittoi, er forív Dfbeí) etitfabef, 
uppíioóma ði^tet' J^iatrtané-^ef. 

22. €ní>uf"©íetnín3u '^am- 
finé xwkXí , ?9ít)fatnav=^faptut: 
pa((tiafai:Síö0í:tur()un fo aíiaretv 
of^fttt at) ®iccl»fí'a S)totteíté ber. 

23. €tífi)rír©foonaeðnuf¥ií, 
Slöftoí) fem ® ul) ofé (iénar ti( , at> 
ðmnða?Gteiðe ðöoDumoi , eft ©(• 
ccpa=©tiðttmfneit5a ()im. 

24. Citöurtiijttngar €t)(e pal) , 
mat) tirtaft i í)Periuiit 6tat) : ípr^ 

Í5) S IDU g2 :^Uð««ttat 

g)SKotteué mtm Híer. 

25. ®oot> 0}cm{tijí) teíf it.ar ötaö 
Dccrt ?pet ; (55teftabol ííccterl9ían» 
<mi toet : 6íejDe ipal) eDfúr ©utc 
weft / H ©íccpa ?0?aí)itv 2eiö» 
ríetteft. 

" 26, Síftattt) t)ct:t tMfatíti et: nu 
tiett , cféft)nr ©tootter to^fin^ f^* 
tt , f}terf«' al) ©ijníeti mt)r?)er 
«9íaií , enni9ít;1ínn 2)9íottettnö 
ííjf^ar t)ann. 

27. ©tcc^crner oíía ©t^tnn 
eOíanné / gier&er ntoot ?3iíta ©í? 
aparané , enntjciteft t)miitm ^at^ 
<nttij / ítefneft ^ann fimteti npí> 

28. ^tocl)tttel)5)ticftfcctc6^t)r'- 
tte ^ijin,ficcraftc ^cfu $)tlt)tt mijrt, 
©utf'X- rijitg pijni^ Stnta gieftJU 

ntier ; ® otnð^ Imtntið fem tijeor fagnaníDp tart)ií) ©oííu mijn, aD 
cg fo Íau6 af €i)mí)«m í)icivStuí)» 
mtívfa£of3ifi'rí)fccireipín*; Símcrt". 

Um Í5efé (£((t)ra (SonaHtté, 

ÍOH , ©{Ubi potuá eíiflaufali. ■ 

€(íatr ^abír íjínné faíína 
?9íatt6 , ^aðttabai* nnU 
íK<ati,4^m imn hm 
Síi'ftil f/átttté, ö(í tttan ©t' 
; atté, uttt ©íaunt pait filcf ta ttotbi. 
; 2. ípíettatiíieiit gaf ^av tíí 6\?ar: 

^inet ttu f omift i8i:ooí)ir ; ♦^KXD' 

wnt ^otíf Jlottfaö af toat* , 
, íiíipar, aU'fotrar banfalþiooíír. 

í 3 . íQiXc^ ^aít reibur |3a t? ifí^í^aí), 
84 ^uð9un« i ; 

c^um M innfaxa ,í:}aU^^W 

I)at», eutt l)mtt ^a ríeM ftíara. 

4. ©0 ntevg 5íf í)ett ^iúonat j 
^ier, mel) ^ccðtar-Jp^ootmit ftitt' 
tmt, gía-í>íf fitmt ^íl>eí ðiefamí. 
civfo gicctí eg l)ier, ðíaöft met>ur , 
?Si'uum ntíjttitm. ' 

5. ^tittu^aríSotturfamiíiutt, 
er fíjttu ©0Í3Í í)efur, uppfi?cett meb 
jp)Oorunt l)eííft uut<Siít,er^eim- 
fomiit, í)0nuttt ^rníf aíiíí ðiefur. i 

6. ^íittt rieM f\?ara Jp>003\)ccrl) 
met:-)^et)r pu mitt (Soiturmof ti, 
€iaíttíeðt er |3ier afít ntitt giel) , 
iptji ot íiitt ®ieí», eittða aD fpara i 
^iccti. 

7. S)auí»ur Þítttt ?öroot>er f ef6í 
^m, 4je9it» £ijf aptur()efut,t)antt 
tijnMft ftrr'meír Sorftttotiií , enn 

faiiftaníi, ga3itaí)at:íetta fre/urJ 

I « : ÍJffllíarl/ 8^ 

fiðí^fcni mcí0aí)at) eíííjí)a,at>ttccf' 
iif megí Uppteífnfm, Wtu natf 
eptiv ^el (gorða^Xí jta. 

9. 5-i)fir paft elítta $oí)Uvé 
5pi}afifccoé mm ff iíía , ^íocf ur foi. 
uitti fmum gií), met) SíccríaV' 
6it>/Síecfi og ©t)ní) ricD T)vtia. 

10. ?3íí) Sííuv^á)reiu?3erea ftjn, " 
123aní)ícctl ftort feír fromöu , t)tit: 
^eím tmfu €tjmt) og«Dijn,fcmei 
foftjn, Uttjovtié ?Scre fter tontDu, 

11. €it fi)rft ^cir t)tm, fter atra'' 
!!5yíeit,opíní)erteáa fmotDu ,® tccprt 
peir feiuðtt ^ietlDiít ty?ett, fo OoD* 
vjcrfett, gadna peim ecfi naiDu. 

12. 5tttarteðatt^atttecfí?pion, 
mitv €tt¥U'?öroDir Dccitta , autufa 
fietíDur t)ang ^ftrftoon,oð 5luDar' 
Xion,mj StftoðXríaDnatíöccma. 

1 3. ©ut) fDtírðícfuv ©lccpi .05 |6 *úlðn«ftí! \ ' 

!^\?al> (¥aíe(iÍ3a aiitn!9íanfínl>, 
afíí cim í)íííiD, m norf urn ©tei* 
nitafta l . 

14. ^etnir miíiq í)treíi¥uir Dera 
V)atVHjftlatt pt)í eíngttt neita , enn | 
ttia^4t# Um^t eptíi' 0ati, fent efííi ; 
f ati,5@tu 2)9lottiné l^míeíta. , 

15. ^íot eínðmtitt flíjfar eín^ 
09 míer,3(i3irl>in9ai: efl pecíí,®iar» 
ti |jt3i í)m at) ftaiífuttt fter,09 ftmí 
^ter, @ef ur ()t)ert nooð er ecfí. 

16. Síni)a(?5ití)eí)ofutttafíír í)í- 

cr , oíifaft oí @f tjrnar ^ egt^^att. 
ta ?Serf íD3tottín6 í)\)er eiít er/^bt 

í)ata ber, ^nei,rfíD,eii ^attíti eiðf, 1 

17. ^«í>irinn eeí ftrtaft rtcl) , 1 
ffcn^icííu yjil) fo rf jía , ^efíöur fítí ■ 
^íntfy ar JPiOðuocrt) meí) , ftecf í)i5n' 
ttm tiet/í)afant)í fDíeininð flt j f a » 

18. Sí;tft ea er Saí>ír?(tiiitin(i' íHntjaí) ^rooliív erttt ()ané,ea ottt 
ííí @aiié,etní)t>ei:ta 2iítn aö njna. 

19. €tanar ^ie=©toot)nt: alfttf 
mítitt, ef frentintí" pter tíí lBoi)a,§(f. 
tmmt fab et* eceiíinn,ljo Stvfatt 
.Wt/eð9i^t'inuaí)ftoí)a. 

20. (^m fem fStoet' mmit Wt- 
föin ftj n, ttí)í>nftinm faðna inUti , 
UiíttenÐan ^ait6 fo $>nt)tt^tjn,paD 

er mijít, af;^íattajíet)ia ^ííM 
^CLi.^i ^mSw S)9tottin^ 3tfí er 
i^iet:, af matíttf notf tjccntfeaa ! itte. 
i*gateíH)íic[í)aff 9){ettevnetvntt mibí 
fer , aí) mijfta IKaun oa St'ega. - 
2 2. ípo lituft min^efu ! £i nítt 
|jiltt,íoti tif (Sotíair miitai:, ecfetJt 

íitt Söarn i ^íngttté.^iin , ftjtií 
3í>ttí)tt ftjit,i'faf nat^iccttfFtt pittar. 

13. ^i?aí) m^t'ð ^lmfortttft 
aía^ginf, af foíDan ^ruttitíijttti?, * "" 'd 

88' íiiiggurtat ' - 

mn^ , fem t^vefíxv @t)ní»/ ^ímlp- 

tctm ?3atn eí príjtnu. , 

24. ^berfii ma-ð 2iooé af £too» 

fi |3\?t,íí jínfomur 2)f)íottín mfit, l 
$ja€i)mí)«mi, Stngiftín ^iartaö | 

25. ^(íotaumlíijea-^^rran^ 
?nmt>/ .péííáger aííer bitia i ^un 
tr Dort riií^a ^imípar=Stmt» , og 
^ennar?)vȒ),^eatHann.i5Kautt. | 

ximftiMa. 

26. jp)iíijíteðnumiínum^up j 

finn, í)íer \?il) , ogfKoofemtWijta; f 
5íftar'?3ccnð pettan uníiir Wh D | 
SJéfu ntitt ! eð btl i ítt^ttjtti (Frijta. | 

27. ?3ií eð fetn líefta tJita ^ar, ] 
ft)rft 93ccðt) ittier íDfKottin (jtefur, | 
i^ijft gictur patt ei t?antaí> par , til 1 
föelfertar, ?3erti&ar'6ííoo( paö { 

femj ©uí)!,ðteft Dfé S50nniinf^jttum,fm 
iÞéféi ©tcctiYá fti4)lcféuD 7 mun - 
fcctt íofub, |3a 6cfit fegin ir»jnum. 

29. gof,^cií)uv,S3aUí)og?3ivt)» 
iuat)íir,?3cðfcmt) og «becítnarð' 
fal íta , fte ímttti «9íi)(¥un 

^i)v,i^(tt> fcmMití: Stmeu, 
vtn?írííiv*?(ÍH)a, 
i 
^^^^^^^^^^^ 

(@.D.(£.e.) 

ton', m mif t SíiMfc fil 6ub« ífl fíf. 

H ,@t)ní),aúa @túVf an nm 
\>Uv fitít), f>eít)Uf minft^er' 
tan$ 2>auí»a , pítta ueðna ^aíi pof- 

írt6íDet)ö, nufoct f tentiít: !Rauí)a. 

1. .6ati faflai:: Síf miin íoitit 
pici* , fetn f bcfui: ©t)nDa^S3i)rDittn 
í)icr, t)i)ur fwí) cnturnocrí : ^tr* 
itm cr ccíi ^tran fttt,m |3cím fcm 
f)afa ðiert Driett r@fijft t?if ég 
^mf mijn fccri. 

3 . $>ott t)Dar @t)ní)ir, fcðir ^atí 
eit,fícu rauDar fciti ?)urpurenn/ 

fai^ 99 ffaíirtur:' 

<5oit, mícv fem tmjiia t, aíífOta' 
itit,^íet:i?itíu í)ooípitivDeta, 

4. vP)bent <¥aí eg uaiDa ^efíbut; 
tutt ^aittt , (-^(£tvan taf attoil) ftet*« 
Ititevn «9íaitn), ^i?ern f^aí eg fKfíö* 
ur fíjta/femJP)íat:tat) ftífcít afJP>ar» 
mt 0er,íi>f f)ri)ðð«í^5íní)í^ocftta|l 
ittier, er ftjttbiv f attn als fi)ta. 

5. €tnéoð §aí»ii'iit 5lfmrðíant, 
ei* utDfí'unfamur díí) fttt SSarn , Sí* 
toírbittðupp at> ðiefa', fo et* íDSKoít. 
íítt?il> f!etf)\)ernpatt,ev fetur 
jtattpparí^an, ítjfitfantur mn afí$ 
éfa. 

6. «!!)ít)fíunatr0termiííí)ur^uD, 
mi0ð ft)Pnfamur i afiti ^íaut>, ^oí- 
ínttmool>urtoibpeðna, ecfi ^mtiv 
imn afía ©tunl) , ebur ftraffav af 
l>et;flfpigunb,íeðar i)ann parf aí> 
fvm S0ií),í)teífincí ftení)«r af 
aptí ðíöifl), unín(Smt^i)í mmttu 

fal) ^ott), fem fneaðt tíí Ijatié tjífí 
ftttt^a. 

8. 6ooíat Upprmé rni-fa 
ít^agé, etné Uxm^tc^ ei* tíí ^Rtfcuií' 
(aðé,(?9í unnut: ^ei'rané |ja& mceí' 
iiO, fo fotnðt fíufu fjeím 6t;nt)ítí 
frat, erfetía íti'auftíí)5)mottítitt 
,at,af ítreí bann $íitma tccfít 

9. €cfí ijefui: t)ann fn;rtaD ofé, 
ntef^artann íottib fmacfa ^rofé, 
fofem oíJ \)erí)Uðt tjccrí, afí^Dííiatt 
iÞecfír iSfníb i^ort, a&afíir f^efnni 
íDt)ð&a^6f ort, oð fjreíf Uítt eí , feitt 

I o. 6mtnaríf / f^ðú' @ttÐ, mvat>f)a«í)i£íjít, oðrtjnumfttwrt 

@i)ttl)itittfrai, fofíaíe^f^^^^^itt^ 
n\)pnx ttm / 0% .fceífa af Stnöa^ 

jit. • 

11. ^itafauml3étíaí)í>ena©f- 

mtb, ncct í)vefíiií (öt)nMttn íi)na 
guitl>,ti"a>anbiti-auft ain€fa, aö 
{)etbui- fatíi ^íitíín oð ^í'íö^enn 
^€trané tttiitnfta í>t:eðt>íft íDt't»f 

()ann tnttn H ^^ijtí' l'^^ ðt^f<í- 

1 2. Di-fciö S)^ottitté et- t)trtb 
t,eíífcfi'íab©atíat: ^o^eittinn 
tttf()t?ef ftii ^\?i t^eílft eaít tiu>a > 

'iirt=ft)ipt ^t?í eítt>r9«>noftiittijn, 
^o í)i:oti& t)aft c% 3tatí)itttt ÍJíjn , cs 
t)i( mietr aptm fnitja. 
14. J^aít)tunu$Dmottíttn^eit. 

íitnísijti, t)Ættrimicv foríia^Sijtie 
?pijn, at» fííctr Hfí Ö^nt mijn ícita : 

^Oíitlftu ©pnat;in^5í)íceí)uat,59ie^ 

«tn- 
eín(et)fí,$öccttíi'^roféí m,fo oð"&ío» | 
cDitgann (Si^eita. 

14. ^Srm ^ietfeí cð JPsiartaí) 
mitt,t)íD^reííínð <St;ní)a qUtÍa\> 
ftoitt, <tí mct miec á)í»tatt fanna, 
íítitt 5(nti btjðði i SSrioofti mijit, 
btennattDiS:in\>tta gief tií.|ji)tt, eu 
^ft tíí aííra föíatina. 

15- ^eígafta J>rennitt9.^imfp« 
ítttt tttijn, t)allí)iír tjftr tniei: íQkf$* 

mfijn ,^aða 00 tiinat: 5"lö(rtni*, 

tvtbreiöa fíal eð jDrbib^ítt, 21^ 

formií) t)irí)ftn ftt^ríia mitt. (M| 

,al)?Öcettmittni@{ðptnr!i ^ 
•' 1